Erisuste arvestamine kehalises kasvatuses

Erisuste arvestamine kehalises kasvatuses

Kroonilise haiguse diagnoosiga või pikalt kehalise kasvatuse tunnist vabastatud õpilase puhul on vaja kaaluda koolipoolset toetust ainealaste õpitulemuste saavutamiseks arvestades lapse tervisliku seisundiga kaasnevaid asjaolusid.

Tegutsemisjuhis:

·         Õpilane toob kooli tema tervislikku seisundit puudutava tõendi (pikaajaline või püsiv erisus). Tõend esitatakse kehalise kasvatuse õpetajale.

·         Kehalise kasvatuse õpetaja viib tõendi registreerimiseks kooli sekretärile.

·         Sekretär registreerib ja skaneerib tõendi ning paneb selle üles Minu õpilased kausta. Sekretär saadab teate tugituumikule, kooli tervishoiutöötajale, klassijuhatajale ja vastava kooliastme õppedirektorile.

·         Kooli tervishoiutöötaja teeb tõendi sisu põhjal otsuse, kas on vaja kaasata füsioterapeut

Ø  EI – koostatakse vajadusel IÕK kehalises kasvatuses ja tantsuõpetuses

Ø  JAH – kooli tervishoiutöötaja kontakteerub lapsevanemaga. Lapsevanema nõusolekul toimub esmane ühine konsultatsioon füsioterapeudiga. Füsioterapeut hindab, kas ja milline sekkumine on vajalik ja põhjendatud. Vajadusel võtab kooli tervishoiutöötaja lapsevanemalt taotluse IÕK koostamiseks.

Ø  Kui füsioterapeutiline tugiteenus on vajalik, siis koostab füsioterapeut esmase kirjelduse ning annab juhised kehalise kasvatuse/tantsuõpetuse õpetajale IÕK koostamisel arvestamiseks. Kirjelduse ja juhised kannab Minu õpilased kaustas vormi Füsioteraapiat saava õpilase tagasiside leht kooli tervishoiutöötaja.

Ø  Spordijuht koordineerib IÕK koostamist. IÕKs kajastub millistel tingimustel saab õpilane füsioterapeutilist tugiteenust ning millised on erisused ainetundides osalemisel. Samuti fikseeritakse IÕKs õpilase ainealane hindamine.

Ø  Vormis Füsioteraapiat saava õpilase tagasiside leht analüüsitakse rakendatud meetmete tulemuslikkust vähemalt kord poolaastas füsioterapeudi ning erisusi tegevate aineõpetajate poolt.

Ø  Kord poolaastas tehakse lapsevanemale ettepanek kohtumiseks füsioterapeudiga, et meetme rakendamise tulemuslikkust arutada.

Ø  Perioodi või õppeaasta lõpul tehakse otsus tugimeetme jätkamise, lõpetamise või täiendavate uuringute kohta

Ø  Vorm Füsioteraapiat saava õpilase tagasiside leht pannakse üles Stuudiumisse õpilase Individuaalse arengu jälgimise alla õppeaasta lõpul.