Tugiõpe ja abiõpetajad

Tugiõppe klass

Tugiõppe klassis on võimalik läbi viia individuaalseid tunde abiõpetaja juhendamisel.
Tugiõppe klassis on klassi- või aineõpetaja ja abiõpetaja kokkuleppel võimalik teha koduseid ülesandeid, kontrolltöid jt suuremahulisi töid.
 
Tugiõppe klassis on õpilasel võimalik jätkata oma tunnitööd, kui ta on ainetunnist eemaldatud. Õpilane eemaldatakse tunnist, kui ta segab korda ja ei lase kaasõpilastel ning õpetajal õppetööle keskenduda.
Tunnist eemaldamise kord on välja toodud Kodukorra lisas 8 - õpilase tunnist eemaldamise kord.

Abiõpetajad

Abiõpetajate pedagoogilised eesmärgid on seotud õppetöö kvaliteedi tõstmise ja väärtuskasvatuse põhimõtetega.
Töös juhinduvad abiõpetajad antud kooliaastal vastu võetud arengukavast, üldtööplaanist ja selles kajastuvatest üldeesmärkidest.
Abiõpetajad kuuluvad kooli tugisüsteemi ja teevad kõikide õpetajatega  järjepidevat koostööd eesmärgiga leida parimaid võimalusi õpilaste toetamiseks.

Abiõpetajad juhinduvad oma töös õppe- ja kasvatustöö meetoditest, mis toetavad kvaliteetset õpet ja eeskujulikku käitumist.

Õpilaste õpioskuste arendamine, mille eesmärgiks on:
 • Tõsta õpilaste õppimisega toimetulekut,  lähtudes riikliku õppekava nõuetest, kasutades selleks pedagoogiliselt põhjendatud  ja tunnustatud lähenemisviise.
 • Püüda tõsta erinevate tegevusvaldkondade õppetöö kvaliteeti.
 • Ebasobivate õpitingimuste avastamisel leida vastavalt õpilase võimetele uusi võimalusi.

Sotsiaalse kompetentsuse arendamine, mille eesmärgiks on:
 • Leida koostöös tugisüsteemi liikmetega sobivaid lahendusi õpilaste käitumise analüüsiks  ja võimalikke lahendusi õpi-ja käitumisprobleemide vähendamiseks.
 • Tagada õppetundide läbiviimine aineõpetaja poolt, nii et kõigile õpilastele oleks loodud soodne õpikeskkond.

Ülesanded:
 
 • Osalemine ainetundides aineõpetaja abistajana või teise õpetajana.
 • Õpilaste toetamine õppetundides võib olla nii individuaalne kui ka suunatud suuremale  grupile.
 • Suuremat abi vajavate õpilaste toetamisel on võimalik õpilast ka klassist väljaspool individuaalselt juhendada.
 • Töö õpilastega tugiõppeklassis
 • Koduste tööde juhendamine.
 • Vajadusel puuduvate õpetajate asendamine õppetundides