Kvaliteetse õpiruumi arendamine ja ennastjuhtiva õppija toetamine

 

Erasmus+

Jüri Gümnaasium sai rahastuse Erasmus+ õprändeprojektile "Kvaliteetse õpiruumi arendamine ja ennastjuhtiva õppija toetamine". Käesoleva õpirändeprojekti kaudu näeme sisulisi võimalusi, kuidas arendada olulisi valdkondi: kvaliteetse füüsilise ja vaimse õpiruumi loomine ning ennastjuhtiva õppija arendamine ja toetamine.

Kestvus: 1.10.2023 - 31.03.2025

Oleme silmitsi seismas suurte muutustega, kuna 2024. a septembrist muutume gümnaasiumist põhikooliks. Seega on meil fookuses nii õppeprotsesside kui ka füüsilise ja vaimse õpiruumi ümbermõtestamine ja arendus. Meie üheks oluliseks eesmärgiks on kaasaegse ja turvalise õpiruumi loomine nii õpilaste, õpetajate kui ka kõigi koolitöötajate jaoks. Õpiruumi all peame silmas lisaks füüsilisele keskkonnale ka õppimist soodustavat vaimset keskkonda. Lisaks näeme, et meil on vaja täiendavaid teadmisi ja meetodeid, et suunata õpilaste enesejuhtimise, probleemi lahendamise ja eneseanalüüsi oskust. Samuti seda, kuidas erinevaid ainevaldkondasid omavahel lõimida. Selleks on osalejad valinud osalemise õpirännetel, mis arendavad nende aineüleseid kompetentse ning pakuvad uusi kogemusi-praktikaid-meetodeid. 

Õpilaskesksete meetodite, õpetajat ennast ja õpilasi toetavate teraapiate õppimine aitab luua turvalise ja õppimist soodustava õppekeskkonna. Kooli tasandil muudatuste kavandamisel ja juurutamisel on oluline eestvedajate oskus mõelda „kastist välja“ ning samas luua ühtne tervik olemasolevast ja uuest struktuurist. Õpirände põhifookused tulenevad Jüri Gümnaasiumi arengukavast.

Projekti tegevuste kohta saab lugeda käesoleva projekti rippmenüü alaosast, kus on lühitutvustus iga toimunud õpirände kohta. Koolituste baasilt valmis meetodite kogumik, mida saad näha SIIN.