Erasmus+ õpiränne "Õpilaskeskne kool"

Euroopa Komisjon logo

Jüri Gümnaasiumi Erasmus+ õpirändeprojekt „Õpilaskeskne kool" mida viiakse ellu 2020/2021. õppeaastal ja 2021/2022. õppeaastal toetab õpilaskeskse ja õpilase arengut toetava koolikeskkonna loomist. Käesoleva projektiga soovitakse kompleksselt arendada järgmisi olulisi teemavaldkondi, mis on sõnastatud ka Jüri Gümnaasiumi arengukava tegevuskavas ning mille põhifookuseks on õpilaskesksus: õppekorralduse areng; õpetaja kui
eestvedaja ja juht; lähtumine õppijast, tema õpivõimest, õpioskustest; lõiming ja koostöö õppetöös (LAK-õppe
põhimõtetest lähtumine erinevates ainetundides, IKT võimaluste laiendamine, rakendamine).
Jüri Gümnaasiumis on 167 töötajat, nendest 123 on õpetajad. Organisatsioonikultuuri mõjutamiseks moodustati nendest
15-liikmeline projektimeeskond, kuhu kuuluvad õpetajad, tugispetsialistid ja juhtkonnaliikmed kõikidest õppetöö
põhivaldkondadest (klassiõpetus, põhikool, gümnaasium).
Projektimeeskonnast kaks õpetajat õpirändavad töövarjudena ning ülejäänud osalevad täiendkoolitustel erinevates Euroopa riikides.
Õpirännetel omandatut rakendatakse õpikogukondades. Projektimeeskonna liikmed on õpikogukondade eestvedajad
ning õpikogukondadega saavad liituda kõik organisatsiooni töötajad.
Õpikogukondades tutvustatakse kogetut; kavandatakse, mida ja kuidas rakendada organisatsioonis ning toimib mõtestatud refleksioon.

Projekti tegevused on elluviidud ja projekt on lõpetatud.