Õpiabi ABC

Haridusliku erivajaduse väljaselgitamine ja õpiabirühmadesse suunamine

Vastavalt kehtivatele seadustele ja määrustele võetakse õpiabirühmadesse vastu ajutiste õpiraskustega ja välja kujunemata õpioskustega põhikooli õpilane, kes vaatamata klassi- ja aineõpetaja abile, õpetuse diferentseerimisele ja individualiseerimisele ei suuda täita põhikooli riiklikust õppekavast tulenevaid ainekava nõudeid või kes vajab õpioskuste ja –harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust või  õpilane, kellel on logopeedilised probleemid.

 • Õpilase kohta, kellel on ajutised õpiraskused või välja kujunemata õpioskused täidetakse analüüsivorm „Hinnang õpilase arengule ja toimetulekule". Vorm asub Avalik/Abiks_õpetajale/HEV vormid.
 • Analüüsi täidab õpetaja, kes märkab vajadust erisuste rakendamiseks õppetöös.
 • Täidetud analüüs esitatakse koos soovitustega tugiteenuste rakendamise osas tugikeskuse juhatajale.
 • Analüüside ja soovituste põhjal õpilasele sobiva tugiteenuse määramiseks tuleb kokku õpilasega tegelevate spetsialistide meeskond (tugikeskuse spetsialistid, aineõpetaja, klassijuhataja, vastava astme õppedirektor).
 • Tugiteenuse määramise korral informeerib klassijuhataja sellest lapsevanemat ning küsib kirjaliku nõusoleku õpilasele Individuaalse arengu jälgimise kaardi (IAK) avamiseks ning tugiteenuse rakendamiseks. Nõusoleku vorm asub Avalik/Abiks_õpetajale/HEV vormid.
 • IAK vorm asub Avalik/Abiks_õpetajale/HEV vormid ning täitmise kord on täismahus kättesaadav Jüri Gümnaasiumi kodukorra lisana.
 • Peale lapsevanemalt nõusoleku saamist avab klassijuhataja õpilasele IAK oma töölaual asuvas kaustas „Minu õpilased".
 • IAK täitmist koordineerib tugikeskuse juhataja.
 • Tugikeskuse juhataja laeb täidetud IAK üles Stuudiumisse ning võimaldab sellele ligipääsu vaid konkreetse õpilasega seotud spetsialistidele ja lapsevanematele.
 • Täidetud IAK on aluseks õpilase õpiabirühma suunamisel.

Õpiabiõpetaja meelespea

Õpilasele koostatakse õpiabirühma tundideks individuaalne õppekava (IÕK).  Lähtudes vastava klassi- või aineõpetaja töökavast või õpilasele koostatud individuaalsest õppekavast.

IÕK koostatakse hiljemalt üks nädal peale õpilase õpiabirühma suunamist ja edastatakse tugikeskuse juhatajale. IÕK kinnitatakse käskkirjaga ning laetakse üles Stuudiumisse õpilase IAK juurde.

Õpiabirühma tundides viiakse läbi järgmiseid tegevusi:

 • kujundatakse ja arendatakse eripedagoogiliste võtete abil õpioskusi ja õpivilumusi nendes õppeainetes, milles õpilasel on raskusi klassi- või aineõpetaja töökavas sätestatud õpitulemuste saavutamisega;
 • arendatakse kognitiivseid oskusi;
 • korrigeeritakse kõnepuudeid ja arendatakse suulist ja kirjalikku kõnet lähtuvalt kõnepuude mehhanismist või olemusest;
 • viiakse vajadusel läbi individuaal- või rühmaõpet õpilastele, kellele maakondlik või üleriigiline nõustamiskomisjon on soovitanud õpet eriklassi tingimustel, aga kes on kaasatud tavaklassi.

 

Õpiabiõpetaja loob rühma kohta Stuudiumis poolaasta päeviku, kust ka vanemal on võimalik jooksvalt vaadata, mida õpiabitundides tehakse. Päevikud luuakse eraldi logopeedilise, eripedagoogilise, ainealase ja õpioskuste arendamise õpiabi tundide kohta.

Õpiabiõpetajad teevad tihedat koostööd klassi- või aineõpetajaga ning annavad neile nõu, kuidas tunnis õpilasi juhendada ning milliseid erimetoodikaid ja –võtteid kasutada.

Erinevat  infot ja materjale, mida  oma töös kasutada, leiab Haridus- ja teadusministeeriumi kodulehelt http://www.hm.ee/et/tegevused/alus-pohi-ja-keskharidus/hariduslike-erivajadustega-opilane    

Õpiabi tõhusust hinnatakse kõikide õpilasega tegelevate õpetajate ja spetsialistide poolt vähemalt kord poolaastas, vastav aeg fikseeritakse kooli üldtööplaanis:

 • Õpiabi päevikutes tehakse õpilasele suunatud kokkuvõtteid II ja IV õppeveerandi viimasel koolinädalal, kokkuvõtted kajastuvad õpilase klassitunnistusel.
 • Kasutades vormi IAK õppeaasta lisa, analüüsivad õpilasega tegelevad spetsialistid ja klassi- ning aineõpetajad kirjalikult tugimeetme tõhusust  vähemalt kord poolaastas oma töölaual asuvas kaustas „Minu õpilased".
 • Analüüside põhjal teeb õpilasega tegelevate spetsialistide meeskond (tugikeskuse spetsialistid, aineõpetaja, klassijuhataja, vastava astme õppedirektor) otsuse meetme jätkamiseks, lõpetamiseks või muutmiseks.
 • IAK õppeaasta lisa koos otsusega meetme lõpetamise, muutmise või jätkamise osas laetakse Stuudiumisse üks kord õppeaastas IAK juurde.

Eritingimused tasemetöödel või eksamitel

Kooliastme vältel õpiabi saanud või eritingimustel õppinud õpilane, kes on kantud ka EHIS-sse, võib kasutada tasemetöödel või eksamitel järgmiseid eritingimusi:

 • lisaaega kuni 15 minutit ühe astronoomilise tunni kohta
 • eksami läbiviimist eraldi ruumis
 • puhkepausi kuni 10 minutit ühe astronoomilise tunni kohta
 • arvuti kasutamist ilma õigekirjakontrolli programmi (spelleri) kasutamiseta õpilasel, kes ei saa kirjutada või kelle käekiri on erivajadusest tingituna raskesti loetav
 • vastuse üleskirjutamist tugiisiku poolt, kui õpilane ei saa kirjutada
 • nägemispuudega või spetsiifilise lugemishäirega (düsleksia) õpilasele eksamiküsimuste ja teksti ettelugemist
 • kuulmispuudega õpilasele eksami toimumise korralduse kohta kirjalike juhtnööride andmist
 • õpiraskustega õpilasel õppevahendite (sõnaraamatud, abivalemid jms) kasutamist
 • õpiraskustega õpilasele töökorralduste ja eksamiülesannete teksti täpsemat lahtikirjutamist, ümberstruktureerimist või suulist selgitamist
 • spetsiifilise õigekirjahäirega (düsgraafia) õpilasele emakeele eksamitöö diferentseeritud hindamist

Andmed erivajaduste kohta esitab kool eksameid korraldavale asutusele hiljemalt 5.veebruariks.

Rakendamise alused

PGS § 46

Haridus- ja teadusministri määrus „ Hariduslike erivajadustega õpilaste klassides ja rühmades õppe ja kasvatuse korraldamise alused ning õpilaste klassi või rühma vastuvõtmise või üleviimise, klassist või rühmast väljaarvamise ning ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamise tingimused ja kord"

Haridus- ja teadusministri määrus „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord"