Tugikeskus

Tugikeskus

Kliki: Kontaktid ja vastuvõtuajad

Tugikeskus on loodud tagamaks süsteemset tuge ja nõustamist õpilastele, õpetajatele ning lapsevanematele.

 

Tugikeskuse ülesanne on koostöös klassijuhatajate ja aineõpetajatega toetada õpilase arengut, uurida õpilase arengutingimusi ning vajadusel muuta tingimused arengule sobivaks. Tugikeskus lähtub oma tegevuses motost „Eduelamus igale õppijale“. Selleks püütakse teha erinevate osapooltega (nt lapsevanem, laps, õpetaja) tõhusat meeskonnatööd, kus suudetakse probleeme teadvustada ja ollakse valmis konstruktiivselt positiivseid lahendusi otsima.

 

Tugikeskuse peamised tegevused:

 
 • Nõustamine (õpilane, lapsevanem, õpetaja) (grupi- ja individuaalnõustamised, perenõustamised, vestlused, tuginõukogud, konfliktilahendused, situatsioonilahendused) (nt järgmistel teemadel: suhtlemine ja suhted, käitumine, konfliktid, kiusamine, stress, kriis, hariduslikud erivajadused, õpiedukus, õpioskused, edasiõppimine- ja kutsesuundumus, võimed, uimastid, koolikohustus, terviseprobleemid);
 • Koolitused ja üritused erinevatele sihtrühmadele (õpilased, lapsevanemad, õpetajad);
 • Kasvatustöö toetamine (sotsiaalsete oskuste arendamise ringid, juhendid, metoodilised materjalid, mõjutusvahendite välja töötamine, ennetustöö);
 • Õpiabi (logopeedilised, eripedagoogilised ja ajutisest õpiraskusest tingitud õpiabirühmad, individualiseeritud õpe, abiõpe);
 • Tervisedendus (nt. esmaabiringid, liikumise erirühm);
 • Koostöö (ümarlauad, koosolekud, kogemustekojad, kooli esindamine, kooliväliste spetsialistidega, ülikoolidega);
 • Erialane teadus- ja arendustöö (dokumentide väljatöötamine, loengud-esinemised, projektitöös osalemine, erialaliitudes, publikatsioonid);
 • Pikapäeva töökorraldus;
 • Ülekoolilistes tegevustes osalemine ja kooli arendustöös kaasa rääkimine.


Tugikeskus koondab enda alla järgmised erivaldkondade spetsialistid:

 • Koolipsühholoog
 • Koolipsühholoog-karjäärinõustaja
 • Sotsiaalpedagoogid
 • Eripedagoogid
 • Logopeed
 • Kooli tervishoiutöötajad
 • Tugikeskuse juhataja
 • Õpiabi õpetajad
 • Pikapäevarühmad
 • Abiõpetajad
 • Füsioterapeut