Jüri Gümnaasiumi karjääriõppe korralduskava

Karjääriõpe

Jüri Gümnaasium toetab õpilasi karjääri kujundamisel. Koolis toimuva karjääriõppe eesmärk on aidata õpilastel arendada teadlikkust iseendast, omandada teadmisi töömaailmast, elukutsetest ja õppimisvõimalustest ning kujundada hoiakuid ja toimetulekuoskusi, mis soodustavad kaasaegsesse töömaailma sisenemist, karjääriotsuste tegemist ning eneseteostust.

Jüri Gümnaasiumi prioriteediks on keskenduda karjääriõppe terviklikkuse saavutamisele, parendada karjääriõppe kvaliteeti, suurendada õpilaste huvi oma karjäärikujundamisega seotud teemade vastu ning püüda pakkuda õpilastele valikuvõimalusi ja võimalust osaleda erinevates karjääriplaneerimist toetavates tegevustes.

Karjääriteenuse kaudu aidatakse õpilasel saada tuge, kui õpilane vajab abi või nõu suuna või valikainete valikul, oma tuleviku ja karjääri planeerimisel, kui õpilane kahtleb oma valitud suuna sobivuses, oma õpingute ühildamisel õppekavavälise tegevusega, individuaalsel õppekaval õppimise ja individuaalse õppekava taotlemise kohta, õppekavavälise tegevuse või õppimise otsimise kohta, eneseanalüüsi koostamisel ning vestlusteks valmistumisel gümnaasiumisse astumiseks.

 

Karjääriõppe tegevused: karjääriõpetus läbiva teemana ainetundides, teemakohased loengud, karjääripäev, karjääriteemalised õpitoad, õppekäigud ettevõtetesse, karjääriinfonurk õppekirjanduse kogu ruumides, karjääriinfo stend, koolide külastus, rahvusvahelised projektid, temaatiliste joonistuste, plakatite, fotode konkursid, võimete  ja muud kutsesobivus testid, infomessidel osalemine, tegevuse kajastamine kooli veebilehel ja koolilehes,  rollimängud nooremate klasside õpilastele, õpilaslaat, kohtumised erinevate ametite esindajatega, personaalne ja grupinõustamine, temaatilised klassijuhataja kontakttunnid ja lastevanemate koosolekud.

Karjääriõppe tegevused ja teemad kavandatakse kooli üldtööplaanis, klassijuhatajate ning  sotsiaalpedagoogi ja karjäärinõustaja töökavades ning  erinevate õppeainete ainekavades.

Karjääriõpet Jüri Gümnaasiumis koordineerib karjäärimeeskond. Karjäärimeeskonda kuuluvad: gümnaasiumiastme õppedirektor, karjäärinõustaja, karjääriõpetuse õpetaja, gümnaasiumi õpilasesinduse esindaja. Karjäärimeeskond kohtub minimaalselt kord õppeveerandis.

 

Korralduskava

Eesmärk: Õpilased on teadlikud iseendast

Sihtrühm Tegevused Eeldatav tulemus Vastutaja(d)

9. kl

 

Karjääriõpetuse tund

valikaine

Õpilane teadvustab oma huvisid, võimeid ja oskusi Karjääriõpetuse õpetaja
8. - 12.kl. õpilased

Karjääriteemalised loengud ja õpitoad

Koostöös Põhja-Eesti Rajaleidja keskusega, Töötukassaga, jt.

Õpilane võtab teadlikult vastutuse oma karjäärivalikute ja -otsuste eest.

Karjäärimeeskond

 

9.kl,  12. kl.

õpilased

Karjääritestid

Läbiviimine koostöös Põhja-Eesti Rajaleidja keskusega

Enese tundmaõppimine

Karjääriõpetuse õpetaja

Karjäärinõustaja

Õpilasesinduse liikmed Koostöö õpilasesindusega

Õpilased on teadlikud koolis toimuvatest karjääriteemalistest üritustest, teavad, kust infot otsida.

Vajadusel võtavad osa karjääritemaatilise nädala korraldamisest.

Huvijuht

Karjäärimeeskond

Kõik JG õpilased, lapsevanemad, klassijuhatajad Arenguvestlused

Õpilase teadlikumaks saamine iseenda, vanemate ja õpetajate koostöövõimalusest tema arengus.

Õpilase õpimotivatsiooni tõstmine.

Klassijuhatajad
Kõik huvilised Huviringid, õpilastööde näitused Eneseteostus ja rahulolu ning areng meeldivates tegevustes

Huvijuht

Ringide juhendajad

Kõik JG õpilased Ainetunnid. Iseendast teadlikuks saamine ainetundides Õpilane saab endast teadmisi. Aineõpetajad
Kõik JG õpilased Ainenädalad Õpilane arendab oma õpioskusi, suhtlemisoskusi, koostöö-, otsustamis- ja infoga ümberkäimise oskusi. Aineõpetajad, õppedirektor
Kõik JG õpilased Tasemetööd, olümpiaadid, eksamid, võistlused Õpilane teadvustab oma huvisid, võimeid ja oskusi. Aineõpetajad, õppedirektor

 

Eesmärk: Õpilastel on teadmised töömaailmast, elukutsetest ja õppimisvõimalustest

Sihtrühm: Tegevused: Eeldatav tulemus: Vastutaja(d)
III kooliaste, gümnaasium

Karjääriinfo vahendamine.

Rajaleidjat, Stardiplatsi ja teisi karjääriinfoportaale  tutvustavad tunnid

Õpilane kasutab asjakohast informatsiooni karjääri planeerimisel.

Ida-Harju Teabe- ja Nõustamiskeskus

Karjäärimeeskond

8- 12.kl. õpilased Karjääriteemalised loengud ja õpitoad koostöös Põhja-Eesti Rajaleidja keskusega, Töötukassaga, jt Õpilane on tuttav erinevate ametitega, tunneb haridussüsteemi ja õppimisvõimalusi. Karjäärimeeskond
Kõik JG õpilased Karjääriinfostend, karjääriinfonurk õppekirjanduse kogu ruumides Õpilaste teadlikkuse kasv, on omandatud uut infot.

Karjäärimeeskond

Õppekirjanduse kogu juhataja 

Kõik JG  õpilased Ainetunnid. Töömaailmaga tutvumine ainetundides. Õpilane tunneb erinevaid elukutseid, Eesti haridussüsteemi ja õppimisvõimalusi. Aineõpetajad

9. kl

Karjääriõpetuse tund

Õpilane on teadlik erinevatest töövaldkondadest, ametitest/elukutsetest, tööseadusandlusest, haridus- ja koolitusvõimalustest, tööturu üldistest suundumustest ning kohalikust majanduskeskkonnast. Karjääriõpetuse õpetaja
Kõik klassid Ettevõtete külastused Õpilasel on kokkupuude reaalse töömaailmaga

Klassijuhatajad

Aineõpetajad

9-12. klass Infomess Teeviit Õpilased on informeeritud edasiõppimisvõimalustest ja oskavad näha alternatiive. Klassijuhataja edastab informatsiooni õpilastele

 

 

 

Eesmärk: Õpilastel on hoiakud ja toimetulekuoskused, mis soodustavad kaasaegsesse töömaailma sisenemist, karjääriotsuste tegemist ning eneseteostust

Sihtrühm: Tegevused: Eeldatav tulemus Vastutaja(d)
9.kl, 12.kl. õpilased Karjääriteemalised õpitoad koostöös Põhja-Eesti Rajaleidja keskusega, Töötukassaga, jt Arendab soovi ja oskust endale eesmärke seada ja nendeni jõudmiseks süsteemselt tegutseda.

Karjäärimeeskond

 

Kõik JG  õpilased Ainetunnid. Töömaailmaga tutvumine ainetundides. Õpilastel on hoiakud ja toimetulekuoskused, mis soodustavad kaasaegsesse töömaailma sisenemist Aineõpetajad
9. kl Karjääriõpetuse  tund Õpilane analüüsib oma õpitulemusi ja senist töökogemust ning kavandab oma karjääri. Karjääriõpetuse õpetaja
12. kl Õpetajate päev Praktiline töörolli harjutamine ja vastutustunde kujundamine. 12. kl klassijuhatajad, huvijuht
10.-12. klass Kohtumised rakendkõrgkoolide ja ülikoolide esindajatega. Kõrgkoole ja erialasid tutvustavad loengud ja esitlused. Õpilane teab alternatiivseid haridustee jätkamise võimalusi.

Karjäärimeeskond

10.-12. klass

Töövarjupäev

 Õpilane on üheks päevaks varjuks ühele ameti esindajale, õppides tundma tema ametit.

Õpilane näeb tegelikku töömaailma, tutvudes süvitsi eriala tööülesannetega Majandus- ja ettevõtluse õpetaja

 

Eesmärk: Kooli kui organisatsiooni hoiakute kujundamine ning tegevused kõigi kolme õpilastele suunatud eesmärkide elluviimiseks. Õpetajate teadlikkuse tõus seoses õpilaste karjääriplaneerimisotsuste toetamisega.

Sihtrühm: Tegevused: Eeldatav tulemus: Vastutaja(d)
Õpetajad Tutvustus Õpetajad on teadlikud karjäärinõustaja olemasolust ja töö sisust. Vajadusel oskavad suunata õpilast karjäärinõustamisele. Karjäärinõustaja
8-9. klassi lapsevanemad Teabe jagamine noorte toetamise võimalustest valikute tegemisel, edasiõppimisvõimalustest ning isiksuslikust arengust.

Lapsevanemad on teadlikud Jüri Gümnaasiumis pakutavatest karjääriõppe võimalustest.

Lapsevanemad oskavad toetada oma last karjäärivalikute tegemisel.

Karjäärinõustaja

Karjääriõpetuse õpetaja

Lapsevanemad ja õpetajad

Mõttekojad lapsevanematele ja õpetajatele .

Teabe jagamine noorte toetamise võimalustest valikute tegemisel, edasiõppimisvõimalustest ning isiksuslikust arengust.

Lapsevanemad ja pedagoogid on teadlikumad noore nõustamisest ja suunamisvõimalustest.

Tugikeskus

Karjäärimeeskond

Õpetajad Karjääriinfostend, karjääriinfonurk õppekirjanduse kogu ruumides Karjääriinfo on õpetajatele kättesaadav. Karjääriõpetuse õpetaja