Põhikooli teemapäev

Teemapäev: loovus

16. oktoober 2019

Põhikooli teemapäeva raames jagunesid kuuendad klassid kahekümne-liikmelisteks gruppideks ja läbisid päeva jooksul kolm töötuba pakutud kuuest. Noortel oli võimalus teha tutvust keemiaga, luua küberturvalisuse tunni raames koomikseid, õppida beatbox'i, vene või saksa keeles pilti kirjutada, luua spordivõistlused ning maalida puutükikesele. Valminud töödest koostatakse näitus. Päeva jooksul pidid õpilased valmistama teemapäevale ka treileri, mille leiab siit lingilt:

https://www.youtube.com/watch?v=ZOPbdKjOIIk&fbclid=IwAR0TlJ1Kq_t9rk90VMSqUkx2W-4gjlLgq64A5uIyfMggLy7U2haJ9jlpEEc

 

7. klasside osalejad panid kirja teemapäev muljed järgmiselt:

Valged: Valged alustasid enda päeva esmaabi harjutamisega. Esmaabiõppe viis läbi meie enda kooli kooliarst. Pärast sidemete sidumise proovimist läksid valged edasi õpetaja Korjuse juurde loovat kunsti harjutama geomeetriliste kujunditega. Õpilaste loovusega tulid välja väga huvitavad ja ilusad pildid. Peale joonistamist läksid valged õue läbima 5,6 km-st ringkäiku terviserajal. Tee peale oli neile pandud QR koodid, mida õpilased said kasutada orienteerumiseks. Pärast natuke higistamist ja pingutamist läksid valged õpetaja Männi juurde tänapäevaseid ühis- ja keskkonna probleeme lahendama. Rasked probleemid said rasked ning lõbusad lahendused.

Sinised: Sinised said kohe päeva alustada 5,6 km-se matkaga terviserajal. Pärast QR koodide lahendamist läksid sinised natukene väsinult õpetaja Männi juurde omakorda meie elukeskkonna probleeme lahendama. Nad leidsid omalt poolt vajalikud ja kasulikud lahendused probleemidele. Peale ajude ragistamist said sinised esmaabi õpet meie kooliarstilt. Neil tuli proovida panna üksteisele sidemeid peale ning harjutada, kuidas anda esmaabi kannatanuile. Ja viimaseks said sinised enda loovust kasutada ning teha kunstiteoseid õpetaja Korjuse teematoas.

 

Kollased: Kollastel hakkas päev peale raske ülesandega,

nad pidid koheselt otsima ja arutama lahendusi ühiskonna probleemidele. Probleemide lahendused pandi kirja plakatite peale. Hiljem said kollased samuti esmaabi õpet ning proovida siduda sidemeid haavadele. Sidemete sidumise harjutamine tundus olevat lõbus kõigile. Pärastpoole läksid kollased õpetaja Korjuse juurde kunstiga tegelema. Neil tulid geomeetrilisi kujundeid joonistades välja keerulised pead ringlema panevad 3D kujutised, aga see eest ilusad pildid. Viimaks said kollased ka natukene õues olla ning läbida 5,6 km-se retke. Natuke vaeva nähes ja lihaseid pingutades jõudsid nad läbi käia kõik QR koodide asukohad.

Rohelised: Rohelistel päev algas aga kunstiliselt harjutades samuti joonistamist geomeetriliste kujunditega, mis vajab head ettekujutusvõimet. Peale loovat algust said nad kohe õue minna ning terviserajal käia QR koode otsimas, mis oli kindlasti peale hea kergendus. Läbides kiiresti raja said nad edasi minna õpetaja Männi juurde maailma aktuaalseid probleeme lahendama. Väga rasked küsimused said loovad lahendused ning plakatid. Viimase ülesandena said nad õppida esmaabi andma endale ning kaas õpilastele.

8. klassid keskendusid teemapäeva raames keskkonna teemadele. Päeva alustati klassijuhataja koos filmi vaadates: „Before the flood“ ja Greta Thunberg klipp keskkonna teemal. Seejärel jätkasid õpilased tööd 5-6 liikmelistes gruppides. Iga grupp sai töötada erineva teemaga. Teemad olid: plast maailmameres; pinnase saastumine; jäätmete kuhjumine; osoonikihi hõrenemine; energiaprobleemid (fossiilsete kütuste kaevandamine); õhusaaste; happesademed; vee saastumine; elurikkuse vähenemine; metsade hävinemine; vihmametsadega seotud probleemid. Grupitööna tuli valmistada plakat ning filmiklipp. Nii plakat kui ka klipp pidid koosnema neljast osast: probleemi tekkepõhjused, tagajärjed, lahendused ning selgitada mida nemad saavad igapäevaselt teha, et keskkonda säästa. Plakati ja klipi esitlused toimusid aulas.

9. klasside teemapäev möödus väga meeleolukalt - disainiti Riina Muugi ja Annika Jukki juhendamisel t-särke!