Õpetajate mõttekojad

 

Õpetajate mõttekojad

2019/2020. õppeaasta

Üheks suurepäraseks koostöö, arendustöö, analüüsimise, tagasisidestamise vormiks on õpetajate mõttekojad.

2019/2020. õppeaastal viidi klassiõpetuse valdkonnas läbi 34 mõttekoda. Neist 14 mõttekoja sisuks olid kogu valdkonda puudutavad teemad. Tavapärasest suurem klassiõpetuse valdkonna mõttekodade arv oli seotud distantsõppega – sisuküsimustele lisaks tegeldi ka info täpsustamisega.

Õpilasüritusi ettevalmistavad mõttekojad olid järgmised: 4.-5. klasside koolisisene matemaatikaolümpiaad, 1.-5. klasside õpilaskonverentsid, Harjumaa kirjanduspäev, 1.-4. klasside etluskonkursid, lahtiste uste päev koolitulevatele lastele.

Õppetöö arendusega seotud mõttekojad: õppetöö 1. klassides, kokkuvõtvad sõnalised hinnangud 1. klassides ja I kooliastme väikeklassides, koostöö lasteaedadega, kehaline kasvatus 2020/2021. õppeaastal, ruumiprogramm 2020/2021. õppeaastal, uue õpilaspäeviku loomine, robootika arendus, 2020/2021. õa inglise keele rühmad, ainekavade arendus (I-II kooliastme inimeseõpetus, 5. klassi ajalugu).