Kooli tervishoiutöötaja

Koolitervishoid on tervishoiu valdkond, mis tegeleb õpilaste tervise edendamise, haiguste ennetamise, tervise järelvalve ja esmaabi osutamisega (Koolitervishoiuteenuste tegevusjuhend, Tallinn 2004).

Koolitervishoiu eesmärgiks on edendada iga õpilase optimaalset kasvamist ja arenemist, vastavalt tema sünnipärastele eeldustele, kasvukeskkonnale ja geneetilisele omapärale. Selline plaanipärane tegevus loob võimaluse terveks ja täisväärtuslikuks täiskasvanu eluks. Kooli tervishoiutöötaja juhindub tervishoiuteenuse osutamisel mitmetest Eesti Vabariigi õigusaktidest, mis reguleerivad kooli tervishoiuteenust ning nende põhjal asutusesiseselt koostatud ameti- ja tegevusjuhenditest. Kooli tervishoiutöötaja teeb koostööd lastevanemate, koolipsühholoogi, sotsiaalpedagoogi ja teiste kooli tervisenõukogu liikmetega avastamaks lapsi, kes vajavad toetamist ja suunamist ning osaleb kooli tervisenõukogus laste ja koolitöötajate tervist toetavate meetmete rakendamisel.
 
Kooli tervishoiuteenuse osutaja ülesandeks on õpilaste tervisliku seisundi jälgimine, tervisliku eluviisi kujundamine, haigestumiste ja krooniliste haiguste  ennetamine, tervisliku koolikeskkonna loomises osalemine ning vajadusel vältimatu abi osutamine. Tervishoiutöötaja poolt teostatav tervisekontroll toimub kindlaksmääratud vanuses neljal korral, ülejäänud kooliaja kestel läbiviidavad tervisekontrollid  teostatakse perearsti poolt. Lisaks kuuluvad koolitervishoiutöötajate töökohustuste hulka tervisekaitse alased tegevused, sh õpilaste vaktsineerimine vastavalt riiklikule immuniseerimiskavale. Õpilastele esmaabi osutamine haigestumiste või vigastuste korral on koolitervishoiutöötajate igapäevatöö loomulik osa. Samas õpetab tervishoiutöötaja esmaabi andmist õpilastele ja viib läbi esmaabiringide tööd. Lisaks planeeritud tegevusele tuleb sageli olla lihtsalt lapse  ja vanema mure ärakuulaja  või anda abi tervishäirega õpetajale.
  • Esmaabi ring alustas oma tegevust 2010aasta alguses. Teadmised esmaabist  annavad julgust tegutseda ning abistada igasugustes olukordades. Esmaabioskaja on võimeline ka vigastatuna iseennast abistama, kuni lisaabi saabumiseni. Abistamisjulgus kujuneb välja esmaabi harjutamise käigus. Abiandmine on kodanikukohus. Iga inimese kohus on abi anda ja igaühel on õigus saada abi. Meie koolis töötab esmaabiring kahes vanuseastmes: 1.-5. klass ja 8.-12. klass.
  • 2009.aastast alustas koolis tööd liikumisrühm, mis on mõeldud õpilastele, kes erinevatel tervislikel põhjustel ei saa ajutiselt või pikaajaliselt osaleda kehalise kasvatuse tunnis. Alates 2010. aastast juhendab ringi füsioterapeut.