Klassiõpetuse teemapäev

20. aprill 2018

20. aprilli teemapäev lähtus kahest teemast: „Linnud“ ja „Süda“. Klassiti valiti üks teema.

Lindude teemapäeva aluseks kasutati nii keskuste töö põhimõtet kui ka töötubade varianti.

Keskused:

 • kuulamine – veebilehel http://www.loodusheli.ee lindude laul;
 • rääkimine – Venn diagrammi koostamine ja selle järgi rääkimine;
 • lugemine – lindudest tekstide lugemine ja kokkuvõtte koostamine;
 • kirjutamine – mudelluuletused lindudest;
 • käeline tegevus – lauamängu meisterdamine;
 • liikumine – mängude kirjelduste lugemine ja mängude läbimängimine;
 • loogika – linnumunade värvus;
 • tõenäosus – lindude täringu veeretamine.

Töötoad:

 • eesti keel – sulega kirjutamine, imelinnu muinasjutt, vanasõnad lindudest;
 • matemaatika – matemaatiline jutuke; linnumunade kaalumine ja voolimine;
 • loodusõpetus – kana lahkamine töölehel, mõistatused;
 • ajalugu – dinosaurused ja linnud;
 • inimeseõpetus – linnutarkus;
 • kunst – näomaalingud, munade värvimine, tibude meisterdamine õhupallist;
 • kehaline kasvatus – mängud „Haned, luiged“, „Pimekana“, „Tibutants“;
 • muusika – linnulaul, laululind, R. Valgre „Sinilind“;
 • informaatika – Kahoot „Eesti linnud“, QR-koodid , 3D linnuke;
 • fotosein;
 • külalisesinejad: papagoi keskusest, kanakasvataja;
 • loodusfilm lindudest vaatamine;
 • linnulaulu kuulamine.

 

Südame teema õpitulemused:

Osaleja:

 • rakendab õpitud loodusteaduste- ning tehnoloogiaalaseid teadmisi ja oskusi igapäevaelus;
 • analüüsib lihtsa katse või mudeli järgi inimese elundi või elundkonna talitlust;
 • põhjendab tervisliku eluviisi põhimõtteid.

Üldpädevuste lõiming: enesemääratluspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus, matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus.

Õppeainete lõiming:

 • Eesti keel – Õpilasi õpetatakse kasutama kohaseid keelevahendeid, ainealast sõnavara ja väljendusrikast keelt (kõnekäänud ja väljundid) ning järgima õigekeelsusnõudeid.
 • Matemaatika – Uurimuslikus õppes on tähtis koht andmete analüüsil ja tõlgendamisel ning tulemuste esitamisel tabelite, graafikute ja diagrammidena.
 • Kunstiõpetus – Voltimine (tervislik toitumine- porgand, õun, pirn).
 • Kehaline kasvatus – Pärast füüsilist tegevust enda pulsisageduse mõõtmine.
 • Muusika – Südame rütmide kuulamine ja löögisageduse jäljendamine konkreetse muusikapala saatel.