Õpperaamatukogu kasutamise eeskiri

Kinnitatud

22.03.2018 käskkirjaga

nr 1-1/399                          

Jüri Gümnaasiumi õpperaamatukogu kasutamise eeskiri

I  Üldsätted

  1. Jüri Gümnaasiumi õpperaamatukogu töö korraldamisel lähtutakse Haridus- ja teadusministri 18.03.2011 määrusest nr 7 „Kooliraamatukogude töökorralduse alused“.
  2. Jüri Gümnaasiumi õpperaamatukogu tööd juhib ja korraldab õpperaamatukogu töötaja.
  3. Õpperaamatukogu laenutab õpikuid, metoodilist kirjandust ja õppetegevuseks vajalikke lisamaterjale ning õppevahendeid nii kohapeal kasutamiseks kui ka koju ning korraldab teatmeteenindust.
  4. Õpperaamatukogu laenutab õppevahenditena flööte, kandleid, mikroskoope, lauamänge, gloobuseid, kompasse ning teavikutena metoodilist kirjandust ja õppetegevuseks vajalikke lisamaterjale.
  5. Õpperaamatukogu väljastab teavikutena töövihikuid ja tööraamatuid.
  6. Jüri Gümnaasiumi õpperaamatukogus võivad kasutajaks olla kõik Jüri Gümnaasiumi õpilased, õpetajad, haldus- ja teenindav personal, lapsevanemad ning Jüri Gümnaasiumi vilistlased.
  7. Õpperaamatukogust saab teavikuid ja õppevahendeid laenutada kiipkaardipõhise õpilaspileti ja personalikaardi alusel. Lapsevanemad ja vilistlased saavad laenutada teavikuid isikut tõendava dokumendi alusel.
  8. Õpperaamatukogust laenutatakse teavikuid ja õppevahendeid igale lugejale individuaalselt. Iga eksemplari laenutamine ja tagastamine märgistatakse õpperaamatukogu andmebaasis RIKS.
  9. Õpperaamatukogust on keelatud teavikuid ja õppevahendeid omavoliliselt välja viia.
  10. Õpperaamatukogu on avatud koolipäevadel vastavalt kinnitatud lahtiolekuaegadele ning koolivaheaegadel vastavalt kooli töögraafikule.

 

II Õpikute laenutamise ja kasutamise kord

  1. Õpikuid laenutatakse õpilastele kooliaasta alguses üheks õppeaastaks vastavalt kooli õppekavale.
  2. Igale õpilasele laenutatakse jooksvaks õppeaastaks üks eksemplar igast vastavale klassile ettenähtud õpiku  nimetusest.
  3. Personalile laenutatakse õpikuid  vastavalt vajadusele või kuni töölt lahkumiseni.
  4. Õpilane vaatab talle väljaantud õpikud kohe peale kättesaamist üle ja teatab raamatukoguhoidjale rikutud või puudustega õpikust; rikutud õpik vahetatakse võimalusel välja.
  5. Õpilane katab talle väljaantud koolile kuuluvad õpikud ümbrispaberi või kattekilega.
  6. Õpilane kirjutab õpikusse vastavale kohale oma ees- ja perekonnanime, klassi ja õppeaasta.
  7. Õpikusse ei tohi kirjutada (teha märkmeid, täita lünkharjutusi, kirjutada ülesannete vastuseid jmt).
  8. Elektrooniliselt laenatud teavikuid võib õpilane kasutada ainult eesmärgipäraselt õppetöös ega tohi neid mistahes viisil paljundada või jagada kolmandate isikutega.
  9. Õpikute  tagastamise tähtaeg on õppeperioodi lõpus. Õpikud tagastatakse õpperaamatukogusse individuaalselt. Eksamit sooritavad või täiendaval õppel viibivad õpilased võivad õpikud tagastada kuni eksami sooritamiseni või täiendava õppe lõpetamiseni.
  10. I klassi õpilased ei pea tagastama aabitsat. I-II klassi õpilased ei pea tagastama tööraamatuid.
  1. 9. ja 12. klassi lõpetamisel, koolist väljaarvamisel  või kooliga töösuhted lõpetanud õpetajale või töötajale väljastatakse ringkäigulehed, kuhu õpilasel/töötajal tuleb võtta õpperaamatukogu töötaja allkiri, tõendamaks et kõik õpikud jm teavikud on tagastatud.
  2. Õpperaamatukogu töötajal on õigus enne uue õppeaasta õpikute laenutamist nõuda õpilaselt kõigi eelmisel õppeaastal laenutatud teavikute tagastamist või nende hüvitamist.
  3. Klassikomplektina laenutatud teavikute säilimise ja tagastamise eest vastutab aineõpetaja.

 

III Töövihikute ja tööraamatute  väljastamise kord

  1. Põhikooli õpilane saab õppetööks vajalikud töövihikud ja tööraamatud kooli poolt tasuta.
  2. Gümnaasiumi õpilasele esitatakse väljastatud töövihikute eest arve Rae Vallavalitsuse poolt.
  3. Õpilasele antakse vastava klassi igast töövihiku ja tööraamatu nimetusest üks eksemplar.
  4. Õpilasele välja antud töövihikud ja tööraamatud õpperaamatukogule tagastamisele ei kuulu.
  5. Üheks või mitmeks õppeaastaks ettenähtud õppematerjalide (töövihikud, tööraamatud) säilimise eest vastutab õpilane. Nende kadumise korral kool neid ei asenda.

 

IV Õppevahendite väljastamise kord

               1. Õpilasele laenutatud õppevahendi tagastamise tähtaeg on õppeperioodi lõpus.

               2. Personalile laenutatakse õppevahendeid vastavalt vajadusele või kuni töölt lahkumiseni.

V    Kasutaja vastutus laenutatud teavikute ja õppevahendite säilimise eest  ning ainelise kahju hüvitamise kord

  1. Õpperaamatukogu kasutaja vastutab talle laenutatud teavikute ja õppevahendite heaperemeheliku kasutamise ning säilimise eest.
  2. Tagastamata, kaotatud, rikutud või muu ainelise kahju tekitamise eest teavikutele või õppevahenditele on õpperaamatukogu kasutaja kohustatud vastavalt Jüri Gümnaasiumi hoolekogu otsusele välja maksma soetusmaksumuses või asendama samade või samaväärsete teavikutega ja õppevahenditega. Kõik vaidlusalused küsimused lahendab kooli juhtkond.

 

VI       Vaidlusküsimuste lahendamine

  1. Ettepanekuid, arvamusi ja pretensioone võib esitada kas õpperaamatukogus kohapeal või e-kirja teel.
  2. Eeskirjas reguleerimata küsimused lahendatakse kasutaja, õpperaamatukogu töötaja ja kooli juhtkonna koostöös.
  3. Õpperaamatukogu kasutamiseeskirja korduvalt rikkunud kasutaja mõjutamine toimub vastavalt Jüri Gümnaasiumi kodukorrale.