Väikeklassi ABC

Õpilase väikeklassi suunamine

Väikeklassi võetakse vastu või viiakse üle õpilane, kellel on raskest kroonilisest psüühikahäirest tulenev püsiv normikohasest erinev käitumismuster ja/ või õpivõime langus, mis takistavad õpilase enda ja teiste õpilaste õppimist ning ohustavad turvalisust tavaklassis (näiteks autismi spektri häired, sõltuvushäired, aktiivsus- ja tähelepanuhäired/keskendumisraskused, füüsiline vägivaldsus kaaslaste suhtes, agressiivsus keskkonna suhtes) või kes on lastepsühhiaatri poolt suunatud pikaajalisele rehabilitatsiooniteenusele.

Väikeklassi võetakse vastu või viiakse üle õpilane tähtajaliselt, mille määrab üleriigiline nõustamiskomisjon.

Õpilase väikeklassi suunamiseks vajalikku eeltööd ja dokumentide komplekteerimist koordineerib tugikeskus juhataja. Vajalikud dokumendid, mis esitatakse koos taotlusega:

 • õpilase/lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) koopia;
 • vanema isikut tõendava dokumendi koopia, siis kui taotluse esitab vanem;
 • õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart (IAK);
 • kooli koostatud ülevaade õpilase eelnevate õppeaastate õpitulemustest või väljavõte õpilasraamatust;
 • perearsti või eriarsti või muu spetsialisti hinnang, mis täpsustab või põhjendab erivajaduse olemust ja toetab sobiliku meetme rakendamise soovitamist;
 • rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle koopia.

  Õpetamine väikeklassis

  Väikeklassi klassitäituvuse piirnorm on  4 õpilast.

  Õpetamisel kasutatakse erivajaduse spetsiifikast tulenevat struktureeritud õppekorraldust, õppemetoodikat ja jõukohast õppevara ning vajadusel tagatakse õpilasele logopeediline abi.

  Väikeklassis võib kooli õppekavas muuta tunnijaotusplaani, näha ette vähendatud või asendatud õpitulemused võrreldes riiklikus õppekavas sätestatud taotletavate õpitulemustega ning vähendatud õppekoormuse, kuid mitte alla 20 õppetunni õppenädalas.

  Igale väikeklassis õppivale õpilasele koostatakse õppeaasta alguses või hiljemalt 2 nädalat pärast tema väikeklassi suunamist individuaalne õppekava (IÕK).

  IÕK koostamises osalevad klassijuhataja, aineõpetajad, kaasatud tugispetsialistid ja lapsevanem. IÕK koostamist ja vormistamist koordineerivad tugikeskuse juhataja ja vastava kooliastme õppedirektor.

  IÕK kinnitatakse käskkirjaga ja laetakse üles Stuudiumisse IAK juurde.

  Põhikooli väikeklassi I kooliastmes kasutatakse õpilase hindamisel kirjeldavaid sõnalisi hinnanguid, millel puudub numbriline ekvivalent. Sõnaline hinnang toetub ainekavades iga õpitulemuse kohta koostatud õpitulemuse hindamise kriteeriumidele, mis on väljendatud erinevatel tasanditel. Kokkuvõttev hindamine toimub kaks korda õppeaastas ning väljendub kirjeldavate sõnaliste kokkuvõtvate hinnangute andmisena. Kokkuvõtvas hinnangus kajastub selgelt, kuivõrd taotletud õpitulemused on saavutatud. Õpilase koolist lahkumisel või hiljemalt I kooliastme lõpul teisendatakse jooksva õppeaasta sõnalised hinnangud, mis on aluseks õpilase järgmisse klassi üleviimisel, viiepallisüsteemi.

  Põhikooli väikeklassi II ja III kooliastmes hinnatakse õpilase saavutatud õpitulemusi üldjuhul numbriliselt lähtuvalt kooli õppekava üldosas ja ainekavades määratletud õpitulemustest. Õppijale adekvaatse tagasiside andmiseks viib aineõpetaja 1 – 2 korda õppeveerandis läbi kirjaliku töö, mis vastab antud üldklassi tasemele. Nimetatud töö tulemust arvestatakse kokkuvõtva hinde väljapanemisel.

  Väikeklassis õppiva õpilase toimetuleku ja arengu hindamine
 • Kasutades vormi IAK õppeaasta lisa_väikeklass, analüüsivad õpilasega tegelevad spetsialistid ja klassi- ning aineõpetajad kirjalikult tugimeetme tõhusust  vähemalt kord poolaastas oma töölaual asuvas kaustas „Minu õpilased".
 • Kord poolaastas teeb õpilasega tegelevate spetsialistide meeskond (tugikeskuse spetsialistid, aineõpetaja, klassijuhataja, vastava astme õppedirektor) koostöös lapsevanemaga otsuse meetme jätkamiseks, lõpetamiseks või muutmiseks, mis fikseeritakse IAK vastava õppeaasta lisas.
 • Allkirjastatud IAK lisa laetakse Stuudiumisse IAK juurde.
 • Kui üleriigilise nõustamiskomisjoni määratud tähtaja möödumisel ilmneb vajadus jätkata õpet väikeklassis, siis esitab vanem või vanema nõusolekul kool üleriigilisele nõustamiskomisjonile põhjendatud taotluse tähtaja pikendamiseks.

Rakendamise alused

 

Hariduslike erivajadustega õpilaste klassides ja rühmades õppe ja kasvatuse korraldamise alused ning õpilaste klassi või rühma vastuvõtmise või üleviimise, klassist või rühmast väljaarvamise ning ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamise tingimused ja kord

Nõustamiskomisjonile taotluse esitamise tingimused ja kord

Jüri Gümnaasiumi põhikooli õppekava

PGS § 51

Põhikooli riiklik õppekava § 17