Tugikeskuse juhataja

Tugikeskuse juhataja

Ruum: G205

 • Tugikeskuse töö koordineerimine

 • HEV õpilaste õppetöö korraldamine ja koordineerimine

 • HEV õpilaste õppe ja arengu toetamiseks vajaliku koostöövõrgustiku loomine, töö korraldamine ja analüüsimine

 • HEV õpilastele kooliväliste arenguvõimaluste korraldamine ja koordineerimine ning analüüs

 • Õpiabirühmade ja HEV õpilaste klasside töö koordineerimine

 • Vaimselt ja füüsiliselt turvalise, õppimist ja õpilase arengut toetava õpikeskkonna loomine, eduelamuse tagamine õppijale

 • Pikapäevarühmade töö koordineerimine

 • Väärtuskasvatuse koolitused lastevanematele, õpilastele ning pedagoogidele

 • Mentorite tegevuse koordineerimine

 • Korrapidamine

Alluvad: sotsiaalpedagoogid, psühholoogid, eripedagoog, logopeed,
abiõpetajad, õpiabirühmade õpetajad, pikapäevarühmade kasvatajad

Ülesanded, mis kehtivad kõikidele tugikeskuse spetsialistidele:

 • Nõustamine

 • Õpilase tugiisiku ülesannete täitmine

 • Graafiku alusel töö järelvastamiste klassis

 • Kasvatuslikel eesmärkidel õpilaste üle käitumise jälgimine ja sekkumine
  (korrapidamine, tubakatarbimise piiramine, õpilaste hilinemiste jälgimine jms)

 • Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamise koordineerimine

Psühholoog

Ruum: G204A

 • Nõustamine (sh grupinõustamine) ja konsulteerimine

 • Lapse arengut mõjutavate tegurite hindamine, erinevate psühholoogiliste
  nõustamismeetodite rakendamine
  (testimine, vaatlemine, intervjueerimine)

 • Tugi- ja mõjutusmeetmete läbiviimine

 • Ennetustöö ja temaatiliste koolitustundide läbiviimine kooli arengukeskkonna
  soodustamiseks

Psühholoog - karjäärinõustaja

Ruum: G203

 • Psühholoogi ülesanded
 • Karjäärialane arendustegevus koolis

 • Karjäärialase koostöövõrgustiku loomine ja arendamine, karjääriplaneerimise
  alane tegevuskava, üritused, projektid, nõustamine, karjäärinfo

 • Koolis läbiviidava karjääriõppe koordineerimine

Sotsiaalpedagoogid

Ruumid: Õ214 ja G204

 • Sotsiaalseid probleeme ennetava, sotsiaalseid oskusi arendava ja preventiivse töö korraldamine

 • Koolikohustuse eirajate, õpi-, käitumis- ja kohanemisraskuste õpilastega tegelemine

 • Tugi-ja mõjutusmeetmete rakendamise korraldamine

 • Sotsiaalpedagoogiline nõustamine

 • Üks sotsiaalpedagoog on keskendunud rohkem koolikohustuse täitmise probleemidele,
  teine juhtumite lahendamisele

Logopeed

Ruum: A352

 • Logopeediliste õpiabirühmade planeerimine, õpiabitundide läbiviimine

 • Kõnepuuete korrigeerimine ning suulise ja kirjaliku kõne arendamine

 • Logopeedilise nõustamise korraldamine ja läbiviimine

Eripedagoog

Ruum: A162

 • Eripedagoogiliste õpiabirühmade ja klasside planeerimine, õpiabitundide
  läbiviimine ja hariduslike erivajadustega klasside ainetundide läbiviimine

 • HEV õpilaste kognitiivsete oskuste arendamine, eripedagoogiliste võtete
  abil õpioskuste ja õpivilumuste kujundamine ja arendamine

 • Eripedagoogilise nõustamise korraldamine ja läbiviimine

Abiõpetajad

Ruum: K333

 • Klassitundides osalemine teise õpetajana ja/või konkreetse õpilase isikliku toetajana

 • Töö rahuklassis

 

Vastutused, mis kehtivad kõikidele juhtkonna liikmetele ja laiendatud juhtkonna liikmetele