Teemapäevad

1.-5. klassid (klassiõpetuse süsteemil õppivad klassid).

Üldtööplaanis kavandatuna lõimitud tegevused kokkulepitud teemast lähtuvalt.

Valmistatakse ette ja viiakse läbi tegevused, mille käigus antakse õpilastele võimalus saada ja kinnistada teadmisi kokkulepitud teemal, ülesannete õpitulemused lähtuvad vastavate klasside eesti keele, matemaatika, loodusõpetuse, inimeseõpetuse, kunsti- ja tööõpetuse ning teiste õppeainete õpitulemustest. Õpilast suunatakse arendama üldpädevusi ja omandama teadmisi läbivatest teemadest lähtuvalt.

2016/2017. õa teemapäevad: "Mereaasta" ja "Mina jään".

2017/2018. õa teemapäevad: "Jüri Gümnaasium", "Linnud", "Süda". Eesti Vabariigi sünnipäevaga seoses toimus teemanädal "Eesti Vabariik 100".

2018/2019. õa kavandatakse teemapäevad paralleeliti: erinevad ajad, erinevad teemad.

aprill20%20038.jpg

 

21veebruar%20106.jpg

6.-9. klassid

Kord trimestris toimub kokkulepitud teemal teemapäev. Koostöiselt valmistatakse õpetajate ette päev, mida läbib üks teema kinnistamaks õppekava õpitulemusi lähtuvalt klassist.

2017/2018. õa teemapäevd on "Võõrad kultuurid, võõrad maad", "EV100" ja "Loodus meie sees ja ümber"