HEV ja jõustamine

logo

Meetme „Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine" tegevuse „Õpetajate ja haridusasutuse juhtide koolitus" toetuse raames viiakse ellu Jüri Gümnaasiumi arendusprojekt, mille raames läbib 25% meie õpetajaskonnast Tallinna Ülikooli täienduskoolituse hariduslikest erivajadustest. Meie kogenud ja uued mentorid läbivad Avatud Meelte Instituudi lahenduskesksete meetodite täienduskoolituse. Kogenumad ja varasemalt koolitunud mentoritest saavad kolleegidele tööalased jõustajad, kes loovad kovisiooni gruppe, kus üksteist toetatakse ja otsitakse lahendusi-arenguvõimalusi igapäevastele olukordadele, probleemidele.

Osalevad õpetajad arendavad organisatsioonikultuuri edasi koostöös teiste kolleegidega õpikogukondade vormi kaudu. Arendusprojekti tulemusel:

Organisatsioonis on kujundatud selgem väärtusruum tööks erivajadustega õppijaga, sh mõtestatud ühiselt läbi.

Ühtlustatud on õpetajate pädevusi ja kompetentse tööks erivajadustega õppijatega.

Jüri Gümnaasiumis on vähemalt 25 töötajat, kes on läbinud hariduslike erivajaduste täienduskoolituse.

Loodud on õpetajate tööalaseks jõustamiseks süsteem, mille saadikuteks on vähemalt 12 organisatsiooni töötajat, kes on läbinud vastava täienduskoolituse.

Kohandatud on õpilaste erivajadustest lähtuvalt õpet, sh loodud selleks õppematerjale, mis on kõikidele õpetajatele kättesaadavad ning kasutatavad näidismaterjalidena.

Kohandatud ja arendatud on erivajaduste kontekstis õppekava, nt lihtsustatud õppekavas digipädevused, praktilise õppe osakaal vms.Loodud on õpetajate professionaalsed õpikogukonnad, mille keskmeks on erivajadusega õppija  - igal õpikogukonnal on oma fookus (käitumisraskused, õpiraskused, andekus vms).