Jüri Gümnaasiumi ja Rae Huvialakooli tänupäeva statuut

I ÜLDSÄTTED

 1. Tänupäev on üldjuhul maikuu kolmas kolmapäev.
 2. Õppeaasta jooksul avalikustavad õppedirektorid, huvijuht ning spordijuht edukalt kooli esindanud õpilaste nimed ja tulemused kooli kodulehel.
 3. Tänupäeva raames antakse õpilastele, lastevanematele ja koolide töötajatele välja erinevaid tänukirju ja tänukaarte.
 4. Kõik tänupäevaga seotud materjalid salvestatakse kausta Avalik/Tänupäev.

II TÄNUKIRI

 1. Tänukiri antakse välja kõikidele õpilastele, lastevanematele ja nende juhendajatele, kes on kutsutud tänuvastuvõtule  (v.a koolide juhtkondade liikmed).
 2. Tänukiri antakse ka õpilasele, kes on korduvalt kooli esindanud, kuid kes ei ole tulnud käesolevas statuudis sätestatud kohale. Tänukiri edastatakse õpilasele ja tema vanematele posti teel. Õpilaste nimekirja koostavad spordijuht, õppedirektorid ja õppejuhid.

III TÄNUKAART

 1. Tänukaart saadetakse kõikidele lastevanematele, kes on kooliellu panustanud kas  aja või kingitud vahendite näol.
 2. Tänukaart edastatakse lastevanematele läbi klassijuhataja või posti teel.
 3. Tänupäeval antakse tänukaardid kõikidele töötajatele vastavalt kolmeaastasele tsüklile – ühel aastal juhtkonna poolt, teisel aastal kolleegide poolt ning kolmandal aastal õpilaste poolt.

IV TÄNUVASTUVÕTT

 1. Õppeaasta lõpus toimub kaks juhtkondade tänuvastuvõttu vastavalt õppeaasta üldtööplaanis kinnitatud aegadele. Põhikooli õpilastele ja nende vanematele korraldatakse tänuvastuvõtt. Gümnaasiumiõpilastele ja nende vanematele korraldatakse tänuvastuvõtt kevadkontserdiga.  
 2. Tänuvastuvõtule kutsutakse õpilased, kes on edukalt esindanud koole maakondlikul, üleriigilisel või  rahvusvahelisel tasandil ning nende vanemad ja juhendajad.
 3. Edukaks esindamiseks maakondlikul tasandil loetakse 1.-3. koha saavutamist, üleriigilisel tasandil 1.-10. koha saavutamist. Samuti arvestatakse väga häid tulemusi rahvusvahelisel tasandil.
 4. Võistkondlikel võistlustel loetakse edukaks 1.-3. koha saavutamist nii maakondlikul kui üleriigilisel tasandil, sealjuures spordivõistlustel peab õpilane olema esindanud koole vähemalt kahel võistlusel.
 5. Tänuvastuvõtule kutsutakse õpilased, kelle õppeedukus ja käitumine on vähemalt rahuldavad. Gümnaasiumiõpilastel peavad olema kõik kursusehinded vähemalt rahuldavad.
 6. Tänuvastuvõtule esitatud õpilaste nimekirjad vaatavad üle ja kinnitavad koolide juhtkonnad. Põhjendatud erijuhtudel on koolide juhtkondadel võimalus teha täiendusi arvestamata punkte 3 ja 4.
 7. Tänuvastuvõtule kutse saanud peredele, kellel ei ole võimalik vastuvõtul osaleda, edastavad tänukirjad klassijuhatajad.

V TÄNUVASTUVÕTU KORRALDAMINE

 1. Jüri Gümnaasiumi haridustehnoloogi ülesanded
  • Kõikide koostatud materjalide salvestamine kausta Avalik/Tänupäev;
  • Kutsutute nimekirjade ja tulemuste vormistamine, salvestamine kausta Avalik/Tänupäev Exceli vormis;
  • Kutsete, tänukirjade, tänukaartide, kinkepakendite vormistamine;
  • Esitluse koostamine tänuvastuvõttudeks.
 2. Jüri Gümnaasiumi majandusalajuhataja ja Rae Huvialakooli õppejuhi ülesanded
  • Tänuvastuvõttude kutsete jagamine õpetajate postkastidesse;
  • Tänukirjade ja kingituste ettevalmistamine üleandmiseks.
 3. Jüri Gümnaasiumi huvijuhi ja Rae Huvialakooli õppejuhi ülesanded
  • Tänuvastuvõttude sisuline korraldamine
 4. Jüri Gümnaasiumi söökla juhataja
  • Toitlustamise korraldamine.

VI LÕPPSÄTTED

 1. Muudatused statuudis tehakse vajadusel enne õppeaasta algust.
 2. Tänupäeva statuut avalikustatakse koolide kodulehtedel.