Põhidokumendid

sk
 

Arengukava

Kooli õppe- ja kasvatustööd planeerides arvestatakse Rae valla kui kohaliku piirkonna vajadusi, õpilaskontingendi eripära, kasutatavaid ressursse ning töötajate, lastevanemate ja õpilaste soove.

Kooli arengukava tagab kooli järjepideva arengu. Selle koostamisel kaasatakse õppenõukogu, õpilasesinduse ja hoolekogu ning tehakse koostööd kohaliku omavalitsusega.

Arengukava visioon, missioon, põhiväärtused ja eesmärgid on seotud kooli õppekava ja iga-aastase üldtööplaaniga.

Õppekavad

Kooli õppekavas määratletakse õppe- ja kasvatuseesmärgid ning põhimõtted, st sõnastatakse kooli põhiväärtused ning nende juurutamise teed.

Õppekava oluliseks osaks on ainekavad, kus kirjeldatakse õppeainete sisu, maht, õpitegevused ja õpitulemused klassiti.

 

Üldtööplaan

Üldtööplaan koostatakse õppeaasta algul üheks aastaks arengukava ja kooli õppekavade põhjal ning ta reguleerib kooliaasta igapäevast tegevust.

Ühelt poolt on tegemist arengukava rakenduskavaga ja teisalt õppekava tunniväliste ja ülekooliliste ning koolidevaheliste projektide ja õpetajatevahelise koostöö kavandamisega.

 

Õpetaja töökava

Õpetaja töökava koostamise põhimõtted on määratletud kooli õppekavades.

Töökava on õpetajale igapäevane abivahend, mis võimaldab tal õppeprotsessi kavandada ja analüüsida ning iseennast hinnata.

Enesehindamise kaudu jälgitakse oma tegevusi ja saavutusi.

 

Sisehindamissüsteem

Koolis rakendatakse sisehindamist kui enesearenduse üht olulisemat viisi.

Sisehindamissüsteem tagab arengukava pideva uuendamise, lihtsustab pideva kolmeaastase tegevuskava loomist.

Väga tähtis sisehindamise osa on töötaja enesehindamissüsteem.

Sisehindamine on kollektiivi kõikide liikmete igapäevase tegevuse osa.