Kehtivad dokumendid

Seisuga 1.09.2020

Asukoht koduleheküljel http://www.jyri.edu.ee/dokumendid

Asukoht sisekeskkonnas - Avalik kaust/JG kehtivad dokumendid

 

Juhtimisalased korrad

 • Põhimäärus
 • Töökorralduse reeglid
 • Palgakorralduse põhimõtted
 • Arengukava
 • Üldtööplaan
 • Õpilasesinduse põhimäärus
 • Sisehindamise kord

Tööohutusalased korrad

 • Sissejuhatav ohutusjuhend
 • Ohutusjuhendid töötajatele
 • Töökeskkonna riskianalüüs
 • Töökeskkonna sisekontrolli korraldamine
 • Töökeskkonnavolinike valimise ja tegevuse kord
 • Hädaolukorra lahendamise plaan
 • Tulekahju korral tegutsemise plaan

Õpilaste kooli vastuvõtmist reguleerivad korrad

 • Õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

Õppe- ja kasvatustööga seotud korrad

 • Põhikooli õppekava
 • Gümnaasiumi õppekava
 • Põhikooli lihtsustatud õppekava
 • Arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord
 • Ruumide kasutamise kord
 • Kodukord
 • Pikapäevarühma  töökorraldus ja päevakava
 • Päevakava

Asjaajamisega seotud korrad 

 • Asjaajamiskord  
 • Jüri Gümnaasiumi dokumentide loetelu 
 • Arhiivi ohuplaan
 • Isikuandmete töötlemise kord

Personalitööd reguleerivad korrad 

 • Jüri Gümnaasiumi õppe- ja kasvatusalaste ametikohtade täitmiseks konkursi läbiviimise kord 
 • Pedagoogide iseseisva enesetäiendamise kord