Ainenädalad

Loodusainete nädal

Ajalooainenädal

Eesti keele nädal

Matemaatikanädal

Võõrkeelte nädal

Eesmärk: õpilased saavad võimaluse näidata ja rakendada oma teadmisi nii individuaalselt, rühmatöös kui ka koos terve klassiga

Sihtgrupp: 4.-12.klasside õpilased (inglise keele nädalal osalevad õpilased alates 1. klassidest)

Korraldajad: aineõpetajad

Tegevused: ülesannete lahendamine nii paberkandjal kui ka IT-vahendeid kasutades (interaktiivsed õpikeskkonnad, puldid), külalisesinejatega kohtumised, temaatilised ainetunnid, näitused

Kokkuvõtted: olenevalt ülesannete tüübist on nii individuaalsed kui ka rühmale või klassile mõeldud auhinnad; antakse välja ilusa vihiku diplomid