Direktor

Direktor

Ruum: K230

 • Kooli töö tulemuslikkus, kooli finants-, õppe- ja kasvatustöö juhtimine

 • Kooli eelarve

 • Personali koosseis, töökoormused, töölepingud

 • Vallavalitsusele ülevaadete esitamine koolist

 • Õppenõukogu esimees

Alluvad: kogu personal, otseselt: juhtkond, õppekorraldaja, sekretär, personalispetsialist, õpperaamatukogu ja muuseumi töötaja  

 

Sekretär  

Ruum: K231

 

 • Kooli asjaajamise korraldamine

 • Dokumentatsiooni ettevalmistamine ja vormistamine

 • Dokumendiregistri pidamine

 • Kooli siht- ja huvigruppidele info vahendamine

 • Direktori kokkusaamiste organiseerimine, külaliste vastuvõtu korraldamine

 • Parkimiskaartide, liftikaartide, esmaabikomplekti, alkomeetrite, helkurvestide väljastamine

 • Transpordi tellimine

 • Kooli meenete ja suveniirkingituste hankimine  

 

Personalispetsialist 

Ruum: K232

 

 • Kooli personalitöö korraldamine

 • Töötajate andmebaasi haldamine

 • Uute töötajate värbamise korraldamine, esmane juhendamine

 • Tarifikatsiooni, töölepingute, ametijuhendite , personali puudutavate käskkirjade ettevalmistamine ja vormistamine

 • Töötajate tähtpäevade jm tänamise, õnnitlemise ja tunnustamisega seotud toimingute korraldamine

 • Bürootarvete tellimine, väljastamine, arvelevõtmine
 • Terviskaitsega seotud küsimustega tegelemine (töötervishoiuarst, tervisetõendid)

 

 

Õppekorraldaja

Ruum: K233A

 • Tundide asendamise korraldamine põhikoolis, asendustundide üle arvepidamine
 • Asendusõpetajate töö koordineerimine
 • Registrite (EHIS, õpilaste nimekirjad, õpilaste arvud) täitmine, vastutamine
 • Õpilasraamatute (paberkandjal) täimine, vastutamine
 • Tööajatabelite (va söökla) koostamine, esitamine
 • Iganädalase INFO korrigeerimine, avalikustamine
 • Korrapidamise graafikute koostamine, avalikustamine
 • Pikapäevarühmade avalduste, nimekirjade menetlemine

 

 

Vastutused, mis kehtivad kõikidele juhtkonna ja laiendatud juhtkonna liikmetele