Arendusjuht

Arendusjuht

Ruum: K229

 • Arendus- ja koolitusalased projektid, täienduskoolitus, sisekoolituste korraldamine

 • Töötajate koondamine arendus- ja koolitusealaseks tööks

 • Projektide juhtimine

 • Kooli dokumentatsiooni koostamine, arendamine, uuendamine, seadustega kooskõlastamine

 • Sisehindamise (sh sisekontroll) koordineerimine, kokkuvõtted

 • Rahulolu-uuringud

 

Haridustehnoloog 

Ruum: Õ316

 • IKT õppekavasse integreerimine (sh IKT alane abistamine, õpitarkvara, IKT alased koolitused, e-õpe)

 • Informaatika ja teiste õppeainete vaheline integratsioon

 • IKT alaste projektide koordineerimine

 • Stuudiumi administreerimine

 • Kooli poolt läbiviidavate küsitluste, ankeetide ja aruannete koostamne

 • Kooli trükiste toimetamine

 • Arvutiklassis ainetundide läbiviimisel instrueerimine Klassis olevate infokaustade uuendamine

 

Õpperaamatukogu ja koolimuuseumi töötaja

Ruum: K242

 • Õpikute, töövihikute ning õppe- ja kasvatustööks vajalike teavikute tellimine, arvelevõtmine 

 • Lugejateenindus

 • Koolikroonikaks materjali kokkukogumine

 • Koolielu sündmuste kajastamise korraldamine meedias, meediakajastuste ülesmärkimine

 • Muuseumi kollektsioon; muusemis näituste, ürituste korraldamine

Vastutuesed, mis kehtivad kõikidele juhtkonna laiendatud liikmetele