Teemapäevad

1.-5. klassid (klassiõpetuse süsteemil õppivad klassid).

I ja IV õppeperioodi viimasel koolipäeval lõimitud tegevused kokkulepitud teemast lähtuvalt.

Iga paralleeli klassiõpetajatest võtab üks õpetaja vastutaja rolli.

Valmistatakse ette ja viiakse läbi tegevused, mille käigus antakse õpilastele võimalus saada ja kinnistada teadmisi kokkulepitud teemal, ülesannete õpitulemused lähtuvad vastavate klasside eesti keele, matemaatika, loodusõpetuse, inimeseõpetuse, kunsti- ja tööõpetuse ning teiste õppeainete õpitulemustest. Õpilast suunatakse arendama üldpädevusi ja omandama teadmisi läbivatest teemadest lähtuvalt.

2015/2016. õa teemapäevad on "Mereaasta" ja "Mina jään".

kj