SA Innove projekt

EL Sotsiaalfondi logo

Jüri Gümnaasiumi projekt "Koostöine juhtimine" Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks

Projekti eesmärk ja tulemused. Jüri Gümnaasiumis toimib laiapõhjaline juhtimissüsteem, milles iga osaleja tajub oma vastutust, näeb võimalust enesearenguks. Meeskonnapõhiste koolituste tulemusena on kokku lepitud Jüri Gümnaasiumi kui organisatsiooni kollegiaalse juhtimise põhimõtted, mis toetavad muutunud õpikäsituse rakendumist kooli õppe- ja kasvatustegevuses. Koolitatavate sihtgrupiks on Jüri Gümnaasiumi
õpetajad ja juhid.
Projekti lühikokkuvõte. Jüri Gümnaasiumi projekt „Koostöine juhtimine“ loob suurele kasvavale organisatsioonile võimalused meeskonnana õppimise käigus välja töötada ja rakendada koostöise juhtimise põhimõtted, mis toetavad iga töötaja isiklikku professionaalset arengut ning oskust teadlikult ja sihipäraselt toimida meeskonnaliikmena.
Projekti tulemuste jätkusuutlikkus. Läbitud meeskonnakoolitustel saadud teadmistest, kogemustest ja kokkulepetest tulenevalt viiakse sisse muudatused organisatsioonikultuuris:
• Uute töötajate mentorsüsteem muutub valdkonnapõhiseks, arvestades osalejate professionaalse toetamise vajadust.
• Koostöine õppimisprotsess muutub järjepidevaks tänu lühivaatluste sisseviimisele (tunnivaatlusele kuluv pikk aeg asendub vastastikust professionaalset arengut toetava järelvestlusega).
• Iga-aastased koostöövestlused saavad töötajat eneserefleksioonile suunava sisu tänu juhtide oskusele küsida nn õigeid küsimusi.
• Töötajate eneseanalüüsi põhimõtete ülevaatamine.
• Oma kooli positiivse kogemuse tutvustamine teistele koolidele (nt igal õppeaastal toimuval Rae valla lasteasutuste ühiskonverentsil), et innustada neid samuti katsetama ja edaspidi kogemusi jagama.