Riigieksamite korraldamisest 2016/2017. õppeaastal

Riigieksamite korraldusest 2016/2017. õppeaastal

 

Riigieksamite valimine

 

Gümnaasiumi lõpueksamid

Õpilane peab gümnaasiumi lõpetamiseks sooritama

 • eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami,
 • matemaatika riigieksami,
 • võõrkeele riigieksami,
 • gümnaasiumi koolieksami,
 • õpilasuurimuse või praktilise töö (välja arvatud kooli lõpetamisel eksternina).

 

Erandjuhul võib kooli direktori otsusel lugeda koolieksami sooritatuks, kui õpilane on väljaspool kooli tõendanud kooli õppekavas ettenähtud teadmiste ja oskuste omandamist. Näiteks rahvusvaheliste olümpiaadide raames, olles sooritanud mõne rahvusvaheliselt tunnustatud testi või muul taolisel viisil.

 

Enne valikute tegemist soovitame abituriendil, kes soovib õpinguid jätkata, tutvuda kõrgkooli ja soovitud eriala vastuvõtutingimustega.

 

 

Eesti keel ja eesti keel teise keelena

Eesti keele riigieksam on kohustuslik kõikidele eesti õppekeelega õpilastele.

 

Õpilane võib valida, kas ta sooritab eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami, kui ta

 • õpib gümnaasiumis eesti keelt teise keelena;
 • on lõpetanud põhikooli vene või muu õppekeelega koolis või klassis ja on asunud õppima eesti õppekeelega gümnaasiumisse või gümnaasiumiklassi;
 • on vene või muu õppekeelega gümnaasiumist või gümnaasiumiklassist asunud õppima eesti õppekeelega gümnaasiumisse või gümnaasiumiklassi;
 • õppekeel on viipekeel.

 

Eesti keele teise keelena eksami edukal sooritamisel (vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest) väljastab Sihtasutus Innove (Innove) eesti keele B2-keeleoskustaseme tunnistuse.

 

Eesti keele teise keelena riigieksamit ei pea sooritama eesti keelest erineva õppekeelega kooli õpilane, kellele on väljastatud eesti keele oskuse kõrgtaseme või eesti keele C1-keeleoskustaseme tunnistus. Tunnistus tuleb koolile esitada hiljemalt 20. jaanuariks. Tunnistuse esitanud õpilane end eesti keele teise keelena riigieksamile registreerima ei pea.

 

Matemaatika

Õpilasel on võimalus valida kitsa matemaatika ainekava või laia matemaatika ainekava järgi koostatud riigieksam. Õpilane teeb valiku 20. jaanuariks, registreerides end kitsa või laia kursuse matemaatika riigieksamile.

Võõrkeel

Võõrkeeles võib õpilane

 • valida riigi koostatava inglise keele riigieksami, mis mõõdab keeleoskust nii B1- kui ka B2-tasemel;
 • valida riigieksamiga võrdsustatud Innove korraldatava rahvusvaheliselt tunnustatud prantsuse, saksa või vene keele eksami B1- või B2-keeleoskustasemel;
 • esitada varem sooritatud vähemalt B1-keeleoskustaseme rahvusvahelise eksami tunnistuse.

 

Õpilane võib eksamiks valida võõrkeele, mida ta ei ole koolis õppinud.

 

Õpilane võib sooritada kuni kaks võõrkeeleeksamit – peale inglise keele riigieksami veel Innove korraldatava rahvusvaheliselt tunnustatud eksami prantsuse, saksa või vene keeles. Direktori otsusega võib sel juhul rahvusvaheliselt tunnustatud eksami sooritamisega lugeda koolieksami sooritatuks.

 

Õpilane teeb valiku 20. jaanuariks.

 

Kui õpilane on otsustanud sooritada inglise keele riigieksami ja/või riigieksamiga võrdsustatud rahvusvaheliselt tunnustatud prantsuse, saksa või vene keele eksami, siis peab ta end registreerima vastava keele eksamile (välja arvatud Saksa II astme keelediplomi ja Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele eksam).

 

Kui õpilane on varem sooritanud vähemalt B1-keeleoskustaseme rahvusvaheliselt tunnustatud eksami ja soovib sellega asendada võõrkeele riigieksami, siis peab ta esitama tunnistuse koolile 20. jaanuariks. Sellisel juhul õpilane end võõrkeeleeksamile ei registreeri, vaid kool saadab Innovele kooli poolt kinnitatud tunnistuse ja selle lisade koopiad 1. veebruariks 2017. a.

 

Rahvusvaheliselt tunnustatud eksamid, mille tunnistuse esitamisel ei pea õpilane sooritama võõrkeele eksamit:

 1. Preliminary English Test (PET) (inglise keel);
 2. First Certificate in English (FCE) (inglise keel);*
 3. Certificate in Advanced English (CAE) (inglise keel);*
 4. Certificate of Proficiency in English (CPE) (inglise keel);*
 5. The International English Language Testing System (IELTS) vähemalt 4,0 punkti (inglise keel);
 6. Test of English as a Foreign Language (TOEFL) iBT vähemalt 57 punkti (inglise keel);
 7. Pearson Test of English General (PTE General) – vähemalt Level 2 (inglise keel);
 8. DELFscolaire B1-tase (prantsuse keel)
 9. DELFscolaire B2-tase (prantsuse keel)
 10. DALF C1-tase (prantsuse keel);
 11. Goethe-Zertifikat B1-tase (saksa keel);
 12. Goethe-Zertifikat B2-tase (saksa keel);
 13. Goethe-Zertifikat C1-tase (saksa keel);
 14. Goethe-Zertifikat C2-tase (saksa keel);
 15. TestDaF (TDN3) (saksa keel);
 16. TestDaF (TDN4) (saksa keel);
 17. TestDaF (TDN5) (saksa keel);
 18. Österreichisches Sprachdiplom Zertifikat B1 (saksa keel);
 19. Österreichisches Sprachdiplom B2 Mittelstufe Deutsch (saksa keel);
 20. Österreichisches Sprachdiplom C1 Oberstufe Deutsch (saksa keel);
 21. Saksa I astme keelediplomi eksam B1-tase (saksa keel);
 22. Saksa II astme keelediplomi eksam B2-tase (saksa keel);
 23. Saksa II astme keelediplomi eksam C1-tase (saksa keel);
 24. Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele eksam.

 

*Cambridge English Language Assessment tunnistused esitada koos lisalehega „Statement of Results“.

 

Rahvusvaheline tunnistus, mille õpilane esitab, peab olema kehtiv vähemalt jooksva õppeaasta 31. augustini.

 

Riigieksami asendamine rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleeksamiga 

Õpilane tohib valida ühe järgmise rahvusvaheliselt tunnustatud eksami.

Prantsuse keel

 • DELFscolaire B1-tase – kirjalik osa 10.04.2017. a, suuline osa 10. – 13.04.2017. a
 • DELFscolaire B2-tase – kirjalik osa 10.04.2017. a, suuline osa 10. – 13.04.2017. a

Saksa keel

 • Goethe-Zertifikat B1-tase – kirjalik ja suuline osa 15. – 19.05.2017. a
 • Goethe-Zertifikat B2-tase – kirjalik ja suuline osa 15. – 19.05.2017. a
 • Saksa II astme keelediplomi eksam (saavad sooritada õpilased nendest koolidest, kellel on Saksamaa LV Väliskoolivõrgu büroo luba eksamil osalemiseks)
 • Saksa üldise kõrgkooliküpsuse saksa keele eksam (saavad sooritada Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksakeelse osakonna õpilased)

Vene keel

 • Тест по русскому языку как иностранному B1-tase  – kirjalik osa 15.05.2017, suuline osa 15. – 19.05.2017. a
 • Тест по русскому языку как иностранному B2-tase – kirjalik osa 15.05.2017, suuline osa 15. – 19.05.2017. a

 

Neid eksameid hinnatakse vastavat eksamit koostava rahvusvahelise testimisasutuse välja töötatud hindamisjuhendi järgi. Kui õpilane saavutab nõutud keeleoskustaseme, väljastatakse talle rahvusvaheliselt tunnustatud keeleoskustaseme tunnistus. Õpilane, kelle tulemus ei ole piisav keeletaseme tunnistuse saamiseks, lõpetab gümnaasiumi, kui on saavutanud vähemalt ühe protsendi maksimaalsest tulemusest.

 

Vene keele rahvusvahelist võõrkeeleeksamit ei ole õigus sooritada õpilasel, kes on õppinud gümnaasiumis vene keele ja kirjanduse ainekava alusel ning registreerib ennast  eesti keele teise keelena riigieksamile.

 

Õpilane, kes ei ole end 20. jaanuariks registreerinud, 2017. a  kevadel eksamit sooritada ei saa.

 

Täpsemat informatsiooni 2017. aasta riigieksamite ja rahvusvaheliste võõrkeeleeksamite ülesehituse ja sisu kohta ning näidisülesanded leiate Innove kodulehelt:

http://www.innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamite-materjalid/riigieksamite-materjalid-2017

 

2016. a riigieksamite ja võõrkeeleeksamite analüüsid on leitavad Innove kodulehel: http://www.innove.ee/et/riigieksamid/riigieksamite-materjalid/riigieksamite-materjalid-2016

Riigieksamitele ja rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeeleeksamile registreerimine

 

Riigieksamitele registreerimine toimub Eksamite Infosüsteemis (EIS)

https://eis.ekk.edu.ee/eis/

 

EIS-i kasutusjuhendid leiate Innove kodulehelt:

http://www.innove.ee/et/yldharidus/eksamite-infosusteem/kasutusjuhendid

 

Süsteemi on võimalik siseneda ID-kaardi või mobiil ID-ga. Kui õpilasele ei sobi kumbki võimalus, saab ta parooli kooli EIS-i administraatorilt.

 

Kõigepealt registreerib õpilane ennast riigieksamitele ise, valides EIS-is eksamid, mida ta sooritama hakkab. Seda on võimalik teha kuni 20. jaanuarini 2017. a.  Soovi korral saab õpilase registreerida ka kool, seda nii ühe õpilase kui ka klassi kaupa. Soovitame siiski esmalt õpilasel ennast eksamitele registreerida ise ning eksamivalikud EIS-is kinnitada.

 

Innove korraldatavale rahvusvaheliselt tunnustatud saksa, vene või prantsuse keele eksamile peab õpilane ennast EIS-is kindlasti registreerima ise, kuna nende eksamite puhul küsitakse rohkem isikuandmeid kui riigieksamitel. Vastav nõue tuleneb rahvusvaheliste testimisasutustega sõlmitud koostöölepetest. Erandiks on Saksa II astme keelediplomi ja Saksa üldise kõrgkooliküpsuse sakse keele eksam, mille puhul kannab õpilased EIS-i Innove.

 

Koolil on võimalik EIS-is jälgida registreerimise seisu ning kuni 1. veebruarini 2017. a kontrollida, kas kõik õpilased on ennast riigieksamitele registreerinud, ning vajadusel õpilasi ja eksamivalikuid lisada (välja arvatud rahvusvahelised võõrkeeleeksamid).

 

Pärast seda, kui Innove on koostöös kohaliku haridusosakonnaga määranud riigieksamite toimumiskohad ning selgunud koolidevahelised riigieksamigrupid, saavad koolid eksamite korraldusmoodulis teha järgmisi toiminguid:

 • sisestada süsteemi eksamiruumid;
 • jaotada õpilased eksamiruumidesse vastavalt vajadusele;
 • määrata inglise keele ja eesti keele teise keelena eksami suulise osa toimumise ajad, õpilaste järjekorra ning iga grupi intervjueerija ja hindaja.

  Vastavalt kooli koostatud nimekirjale saadetakse koolidesse riigieksamimaterjalid ja protokollid. Neid toiminguid on võimalik teha veebruaris-märtsis.

 

Lisaeksamid

Kui juba enne eksami toimumist on teada, et õpilasel ei ole võimalik osaleda korralisel eksamil (nt usulistel põhjustel, osalemise tõttu rahvusvahelistel võistlustel, olümpiaadidel), on soovitav lisaeksami taotlus esitada võimalikult varakult enne eksamit. Sellisel juhul võib lisaeksami taotluse esitada ka juba eksamitele registreerumisel.

Täpsemat informatsiooni lisaeksami kohta ning lisaeksamil osalemise taotlus on leitav Innove kodulehel:

http://www.innove.ee/et/riigieksamid/lisaeksamid

 

Riigieksamite tulemused

 

Õpilane saab gümnaasiumi lõpetada, kui riigieksami ning Innove korraldatava rahvusvaheliselt tunnustatud saksa, vene või prantsuse keele eksami eest on saavutatud vähemalt üks protsent maksimaalsest tulemusest.

 

Viimased eksamitulemused on teada hiljemalt 19. juunil 2017.a, õpilastele väljastatakse elektroonilised riigieksamitunnistused hiljemalt 20. juunil 2017. a.

 

Riigieksamitunnistusele kantakse järgmised andmed:

eesti keel ja eesti keel teise keelena riigieksam

 • riigieksamtöö maksimumpunktid,
 • õpilase tulemus punktides;

  matemaatika riigieksam

 • kitsa või laia matemaatika riigieksami maksimumpunktid,
 • kitsa ja laia matemaatika ühisosa maksimumpunktid,
 • õpilase kas kitsa või laia matemaatika riigieksami soorituspunktid,
 • õpilase kitsa ja laia matemaatika riigieksami ühisosa soorituspunktid;

  inglise keele riigieksam

 • osaoskuste osakaalud protsentides,
 • õpilase osaoskuste tulemused protsentides (ka sel juhul, kui õpilane ei saavuta B1-keeleoskustaset),
 • keeleoskustase (B1 või B2 või tase saavutamata),
 • saavutatud keeleoskustaseme kirjeldus.

   

  Rahvusvahelise võõrkeeleeksami tulemust riigieksamitunnistusele ei kanta.