Rändelugude korje

For English version see below!
Русский текст смотри ниже!


Hea rändekogemusega inimene!

Oled Sa eestlane välismaal või välismaalane Eestis, väljarännanu laps või
lapselaps, ise väljarännanu või tagasipöördunu, hiljuti kodumaalt lahkunu või
aastakümneid võõrsil elanu, pikemalt või vaid ajutiselt teises riigis elav,
kindlalt ühes kohas olija või mitme riigi vahel pendeldaja, täiskasvanu või noor
– see teade on just Sinule!

Me soovime luua Eesti koolidele uut metoodilist vahendit, mis oleks õpetajatele
toeks kooliõpilastele rändetemaatika selgitamisel. Valmiv vahend saab üheltpoolt
kajastama põhjuseid miks inimesed oma kodumaalt välja rändavad ning teisalt seda,
kuidas rändekogemusega inimesed ja/või nende järeltulijad end uues ühiskonnas
tunnevad ja oma identiteeti lahti mõtestavad.

Kas tuleksid meile palun appi? Soovime väga kuulda Sinu isiklikku lugu Su
enda rännaku(te)st või sellest, kuidas Sinu esivanemate ränne on Sind
mõjutanud.

Püüa leida oma kirjutisele üks kindel teemafookus. Valiku tegemisel mõtle sellele,
mis võiks Sinu loo lugejat kõige enam huvitada ja kaasa haarata? Proovi järele
kuidas on olla kirjanik ja lisa oma loole juurde mahlakaid detaile!

- Äkki Sul on rääkida mingist Sinu jaoks olulisest sündmusest, mis Sind mõjutas
kodumaalt lahkuma?
- Või Sul on jutustada tore lugu seoses sellega, kuidas sa uue kodumaa välja valisid
või kuidas sa just sinna sattusid?
- Ehk hoopis on Sul jagada mõnda pajatust seoses sellega, kuidas oled end uuel
kodumaal tundnud? Mis seal on olnud kummaliselt teistmoodi kui kodus? Millest sa
võõrsil elades puudust tunned?
- Võib-olla tahaksid panna sõnadesse selle tunde, kuidas on elada teises riigis, kui
Sinu emakeel/kultuuritaust/usk/nahavärv on enamusest erinev?
- Või sooviksid rääkida sellest, miks sa oled otsustanud igaveseks uuele kodumaale
jääda või hoopis vastupidi, miks sa kas kahetsed tehtud valikut või vähemalt kaalud
tulevikus kodumaale naasmist/ mõne uue riigi väljavalimist? Mis sind otsuse
tegemisel takistab?

Samuti on väga oodatud lood, kus autor püüab korraga ühendada mitut eri teemat.
Kuid seejuures on oluline, et need teemad oleksid omavahel tugevas seoses ning
annaksid koos edasi mingi kindla sõnumi.

Soovime, et paneksid oma loo kirja kas eesti, inglise või vene keeles ca 15-20
lausega ning saadaksid selle 17. aprilliks aadressile ingi@pagulasabi.ee.

Meile laekunud rändelugudest valime välja 10 parimat. Hea sulega inimese abil
kirjutame tekstid hästi loetavaks, mistõttu lõplike lugude puhul võib esineda
kirjanduslikke ilustusi! Koostöös suurepärase lasteraamatute illustraatori Marja-Liisa
Platsiga valmivad iga loo juurde neid toetavad illustratsioonid. Sügiseks 2017 saab
projekti lõpptulemus olema veebis vabalt kättesaadav. Lisaks saab ligi 200 Eesti
kooli endale tasuta A2-suuruses plakatikomplektid, mille toel käsitleda
rändetemaatikat koolitunnis või korraldada näitus koolikoridoris.

Lisaküsimuste korral palun võtta julgelt ühendust projektijuhi Ingi Mihkelsooga meili
teel ingi@pagulasabi.ee või helistades +372 525 8702.

Projekti viivad läbi Eesti Pagulasabi MTÜ ja Tartu Ülikooli eetikakeskus koostöös
Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning seda rahastab Hasartmängumaksu
Nõukogu.


Dear person with migration experience!

Whether you are an Estonian abroad, or a foreigner in Estonia, descendant of
a migrant, emigrant or ex-emigrant; whether you have recently left your home
country or lived abroad for decades; whether you are a long-term or short-term
migrant; whether you live permanently in one country or you are in constant
move between different countries; whether you are adult or juvenile – this
announcement is for you!

We plan to develop a new methodological tool for Estonian schools, which would
support teachers in explaining the topic of migration to pupils. This tool would reflect
as well topics about why people leave their home country as how migrants and/or
their descendants feel themselves in the new society, and how they understand their
own identity.

Would you be willing to help us? We would like to hear about your personal
story regarding your travels, or about how your ancestors’ migration has
affected you.

Try to find one precise topic of focus for your writing. In the process of choosing,
consider what could be the most engaging and interesting plot from a reader´s
perspective. Try out how it is to be a writer and add juicy details to your story!

- Maybe you can talk about an event that is important for you and that influenced you
in deciding to leave your home country?
- Or you can talk something about the process of choosing your new homeland, or
how did you end-up in your new country?
- Or maybe you have something to tell regarding how you feel in your new
homeland? What have been the strange things in there that differ from things at
home, what do you miss the most when living abroad?
- Maybe you would like to verbalise the feelings that you have regarding how it is to
live abroad when your mother-tongue/cultural background/religion/skin colour etc. is
different from the majority.?
- Or would you like to talk about why you have decided to stay forever in your new
homeland; or the other way around - why you regret your decision or at least you
consider moving back home or to some other country? What stops you in doing that?

We also welcome those stories where the author tries to connect one or more
separate topics. In that case it is important that those topics would be closely linked
to each other and would convey together some concrete message.

Please write your story in Estonian, English or Russian with a length of around
15-20 sentences, and submit it by 17th of April to: ingi@pagulasabi.ee.

From all received migration stories we will choose the ten best ones. We will have a
professional writer who will help with the editing so that the stories would be more
easily readable. Therefore, the final stories could have some literary additions. Every
story will have supportive illustrations with the help of wonderful children’s books
illustrator Marja-Liisa Plats. By autumn 2017, the final version of the project will be
freely available in the internet. In addition, 200 Estonian schools will get free A2-size
poster-sets that support them in talking about the topic of migration in the classroom
or in making an exhibition in the hallway.

Should you have any further questions, please do not hesitate to contact the project
manager Ingi Mihkelsoo via email: ingi@pagulasabi.ee or by phone: +372 525 8702.

This project is being managed by the Estonian Refugee Council and the University of
Tartu Centre for Ethics in cooperation with the Ministry of Education and Research,
and it is being funded by Council of the Gambling Tax.


Мы обращаемся к людям с опытом миграции!

Это сообщение адресовано проживающим за границей
эстонцам, иностранцам в Эстонии, потомкам переселенцев; однажды
переехавшим в чужую страну, вернувшимся на родину после проживания
за границей, покинувшим родную страну недавно или давно, временно
или постоянно проживающим за рубежом, обосновавшимся в
определённом месте или живущим между несколькими странами,
странникам любого возраста!

Мы хотим внедрить в эстонских школах новый методический приём, который
поможет школьным учителям нагляднее рассказывать о миграции. Это
позволит показать, с одной стороны, причины, по которым люди переезжают,
а с другой – как эти люди, а потом их дети, чувствуют себя в новом обществе,
и что происходит с их этническим самосознанием.

Просим тебя прийти к нам на помощь. Мы очень хотим услышать твою
историю о переезде (или переездах) из одной страны в другую или о том,
как переезд твоих родителей повлиял на твою жизнь.

Попробуй рассказать свою историю, сконцентрировавшись на определённой
теме. При выборе темы подумай, что может показаться твоим читателем
самым интересным и что может привлечь их внимание. Попробуй себя в
качестве писателя и подумай, как рассказать свою историю занимательно!

- Возможно, ты расскажешь о значимом событии, которое побудило тебя
покинуть родину?
- Или у тебя есть хорошая история, связанная с тем, что повлияло на твой
выбор, или с тем, как ты попал в новую страну?
- Или, например, поделишься тем, как чувствуешь себя в новой стране? Какие
различия по сравнению с родиной бросаются в глаза? Чего тебе не хватает,
по чему скучаешь?
- Возможно, ты хочешь рассказать об особых эмоциях, связанных с
проживанием в новой для тебя стране, где, например, говорят на другом
языке или практикуют другую религию?
- Напишешь о том, почему ты решил остаться на новой родине навсегда, или,
наоборот, почему сожалеешь о сделанном выборе и планируешь в будущем
снова переехать? Что препятствует принятию окончательного решения?

Также мы ждём истории, в которых автор сможет развить сразу несколько
тем. В этом случае важно, чтобы темы были тесно связаны между собой и
являлись частью одного аргумента или послания.

Присылай свою историю примерно из 15-20 предложений на эстонском,
английском или русском языке до 17 апреля на адрес ingi@pagulasabi.ee.

Из полученных историй мы выберем 10 лучших. С помощью
профессионального писателя мы отредактируем тексты, и в связи с этим
окончательные варианты могут немного отличаться от оригиналов.
Совместно с иллюстратором детских книг Марьей-Лизой Платс мы добавим к
каждой истории иллюстрацию. Сайт проекта с историями будет готов к осени
2017 года. Кроме этого, более 200 эстонских школ получат в подарок плакаты
с историями формата А-2, которые можно будет использовать в качестве
учебного пособия на уроках или вывешивать в школьных коридорах.

Дополнительные вопросы можно задать руководителю проекта Инги
Михкельсон по адресу ingi@pagulasabi.ee или по телефону +372 525 8702.

Проект реализуется НКО Eesti Pagulasabi и Центром Этики Тартуского
университета при сотрудничестве с Министерством образования и науки и
при финансировании Совета по налогам на азартные игры.