Põhikooli lõpueksamite korraldusest 2016/2017. õppeaastal

Põhikooli riikliku õppekava järgi õppiv põhikoolilõpetaja peab sooritama järgmised lõpueksamid:

 • eesti keele või eesti keele teise keelena eksam,
 • matemaatikaeksam,
 • valikeksam.

Valikeksamid toimuvad järgmistes õppeainetes: ajalugu, bioloogia, füüsika, geograafia, keemia, ühiskonnaõpetus, vene keel ja kirjandus, inglise keel, saksa keel, prantsuse keel ja vene keel (võõrkeelena).

Valikeksami saab teha õppeaines, mida õpilane on kooli õppekava järgi õppinud. Õpilase soovil ja kooli nõusolekul võib sooritada eksami ka õppeaines, mida õpilane ei ole koolis õppinud.

Eesti keele teise keelena lõpueksami võib sooritada õpilane,

 • kelle õppekeel ei ole eesti keel;
 • kes õpib keelekümblusklassis;
 • kes asus eesti õppekeelega koolis või klassis õppima viimase kuue õppeaasta jooksul.

Eesti keele teise keelena eksami edukal sooritamisel väljastab Sihtasutus Innove (Innove) eesti keele B1-taseme tunnistuse. Tunnistus väljastatakse juhul, kui õpilane on saanud vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest, kusjuures ühegi osaoskuse tulemus ei tohi olla 0 punkti.

Varem välisriigis õppinud õpilane, kes on enne lõpueksamite toimumist Eestis põhikoolis õppinud kuni kolm järjestikust õppeaastat ning kellele on eesti keele õppimiseks koostatud individuaalne õppekava, võib eesti keele või eesti keele kui teise keele eksami sooritada temale koostatud individuaalse õppekava põhjal ettevalmistatud koolieksamina.

Põhikoolilõpetaja, kes ühtse põhikooli lõpueksami ajal haigestub või ei saa sellel osaleda muul kooli direktori poolt mõjuvaks loetud põhjusel (näiteks osalemine rahvusvahelistel võistlustel, konkurssidel ja olümpiaadidel) või kelle ühtse põhikooli lõpueksami hinne oli „nõrk” või „puudulik”, sooritab korduseksami koolieksamina hiljemalt jooksva õppeaasta 30. juuniks. Õpilase taotlusel võib eksam toimuda ka pärast 30. juunit, hiljemalt jooksva õppeaasta 25. augustiks.

 

Põhikooli ühtsete ülesannetega eksamitele registreerimine

Põhikoolilõpetaja teatab koolile hiljemalt 1. veebruariks õppeaine, milles ta soovib valikeksami sooritada.

 

2016/2017. õppeaasta põhikooli lõpueksamite toimumisajad:

 • Eesti keel – 1. juunil 2017
 • Matemaatika – 7. juunil 2017 
 • Valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juunil 2017
 • Valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juunil 2017

 

 • Eesti keel teise keelena (kirjalik) – 29. mail 2017
 • Eesti keel teise keelena (suuline) – 29.–31. mail 2017