Koosöine õppimine ja õpetamine

2017 - 2019 osaleb Jüri Gümnaasium õpetajate õpirände projektis, mis kannab nime "Koosöine õppimine ja õpetamine.

Projekti fookuseks on muutunud õpikäsituse rakendamine organisatsioonikultuuri koostöise õppimise, õpetamise ja juhtimise kaudu. Organisatsioonikultuuri mõjutamiseks moodustati 16-liikmeline projektimeeskond, kuhu kuuluvad õppe- ja kasvatusala töötajad (õpetajad, tugispetsialistid ja juhtkonnaliikmed) kõikidest õppetöö põhivaldkondadest.
Projekti eesmärgid:
1. Jüri Gümnaasiumi õppekorralduses on tehtud süsteemsed muudatused, mis võimaldavad muutunud õpikäsitlust järgivaid õpisündmusi.
2. Projektimeeskonna liikmete eestvedamisel on loodud organisatsioonis õpikogukonnad, kes kavandavad koostöiselt õppimist ja õpetamist,
3. Koostöine kavandamine on organisatsioonikultuuri loomulik osa. Kõik Jüri Gümnaasiumi õpetajad osalevad õppekavas või üldtööplaanis kavandatud koostöises löimingus,
4. Inglise keele suunaklassides õpetatakse lisaks inglise keele tundidele muid õppeaineid/koostatakse projekte osaliselt inglise keeles,
5. Jüri Gümnaasiumi õpetajad on piisavalt koolitatud kaasaegse õpikäsitluse vallas ning omavad kogemust selle rakendamisel praktikasse, et jagada seda teiste haridusasutuste õpetajatega,
6. Töötajaskond on kaasatud eestvedamisse ja juhtimisse - strateegiliste otsuste tegemisse, muudatuste juhtimisse.
Eesmärkide realiseerimiseks on projekti kavandatud järgmised põhitegevused (siinkohal ei ole nimetatud tegevusi, mis kaasnevad iga projektiga, nt levitamistegevus ja analüüs):
1. Õpiränded Inglismaa 21. sajandi kooli koolitusele, mille organisatsioonikultuuri on juurdunud kaasaegne õpikäsitus ja koolituse
kaudu jagavad nad oma kogemusi, head praktikat;
2. Õpiränded koolitusele "Õpetame ettevõtlikkust ja eestvedamist";
3. Õpiränded koolitusele "LAK-õpe: innovaatilised ja efektiivsed meetodid ja tööriistad";
4. Õpiränded koolitusele "Õpilaskeskne klassiruum";
5. Meeskonna mõttekojad (toimub pidev analüüsimine, kogetu reflekteerimine, praktikasse planeerimine);
6. Õpikogkonnad - iga meeskonnaliige moodustab organisatsioonisiseste, kuid projektiväliste liikmetega õpikogukonna, kellega jagatakse kogetut ja viiakse koostöös läbi õpilaste arenguks planeeritud tegevusi, mis lähtuvad kaasaegse õpikäsituse põhimõtetest.
Projekti tulemusena on kaasaaegne õpikäsitlus rakendunud kogu organisatsioonikultuuri ning selle edasiarendamiseks on kavandatud tegevused organisatsioonid uude arengukavasse.