Aine- ja huviringid 2017-2018. õa

 

Ainering, huviring

Kellele?

Õpetaja

Aeg

Koht

AINERINGID

Tarkade klubi

Õpioskuste arendamine erinevates valdkondades: nuputamisülesannete koostamine ja lahendamine, info otsimine erinevatest allikatest, käeline tegevus, õppemängud, katsete läbiviimine, IKT vahendite kasutamine.

1. klassid

Sandra Taimre

Esmaspäev

14.00-14.45

Õ212

2. klassid

Külli Liiv

Reede

13.05-13.50

A347

3. klassid

Pille Raudam

Teisipäev

14.00-14.45

Õ211

4.-6. klassid

Margit Rohusaar

Neljapäev

14.00-14.45

 

A355

Matemaatikaring

Õpilastele, kel on sügavam huvi matemaatika saladuste vastu. Lahendatakse elulisi ülesandeid, mis suunavad õpilasi mõtlema analüüsivamalt ja realistlikumalt.

3. klassid

Pille Raudam

Neljapäev 14.00-14.45

Õ211

NUTIkas majandaja

Saadakse teadmisi rollidest, mis inimestel ühiskonnas on nii eraisiku, töötaja kui ka tarbijana. Arutletakse, kuidas mõjutab majandus inimeste elu praegu ja tulevikus. Ringitundides õpitakse sihiteadlikult kasutama nutiseadmeid.

Alustajad

Terje Papp

Teisipäev

14.00-14.45

A431

Koolileht „AjaStend“

Kooli ja klasside sündmuste jäädvustamine nii sõnas kui ka pildis.

1.-5. klassid

Kristin Uuemäe

Kolmapäev

14.00- 15.30

Õ315

Lugemisring

Nii tehnilise kui ka teadliku lugemisoskuse arendamine.

 

1.a klass

Eleri Troska

Esmaspäev

13.05-13.50

A353

1.b klass

Eleri Troska

Reede

13.05-13.50

A353

1.d klass

Eleri Viikmäe

Kolmapäev

8.05-8.50

A266

1.e klass

Annika Nässi

Esmaspäev

13.05-13.50

H118

1.g klass

Annika Nässi

Kolmapäev

13.05-13.30

H118

Suulise väljendusoskuse ring

Suulisest ja kirjalikust tekstist arusaamine, oma mõtete ja arvamuse avaldamine. Sihtrühmaks lapsed, kelle kodukeel erineb õppekeelest.

1.-3. klassid

Anne Kloren

Kolmapäev

13.05-13.50

K239

Väikeklassi keraamikaring

Väikeklasside õpilastele ring käelise arengu, keskendumisoskuse arendamiseks

Väikeklassid

Anu Grents

Esmaspäev

12.10-12.55

G003

Käelist arengut toetav ring

Ring õpilase käelise arengu toetamiseks. Ringi töös osalemiseks vajalik koostöö klassiõpetajaga.

1. klassid

Anu Grents

Neljapäev

8.05-8.50

G003

Kokandusring

Kokandusringis õpime tööohutust köögis; räägime, milliseid hügieeninõudeid peab toiduvalmistaja meeles pidama ja õpime valmistama ning serveerima lihtsamaid toite.

Toitude valmistamiseks jagatakse toidukaubad grupi vahel ning iga osaleja toob vajaliku toidumaterjali.

Kogu ringikava on jagatud õppeaasta jooksul kahte rühma. Esimene registreerimine toimub õppeaasta alguses ja teine registreerimine kalendriaasta alguses. Vajalik info ja registreerimise kord Stuudiumis. Kokariided võtab iga osaleja ise kaasa: kokamüts (soovitavalt valge), põll (soovitavalt rinnaosaga), T-särk (soovitavalt valge).

1.-3. klassid

Evelyn Esajas

Teisipäev

15.00-17.00

Õppe-köök

Kabering

Süvenemisoskuse, keskendumisvõime, lahenduste leidmise oskuse arendamine.

1.-2. klassid

Arno Uutma

Kolmapäev

13.05-13.50

A159

A154

3.-4. klassid

Kolmapäev

14.00-14.45

Robootika

Tutvumine programmeerimisega, WeDo Lego robotite kokkupanemine

2.-3. klassid

Lauri Niilo

Rühm 1

Esmaspäev 14.30-16.00

Rühm 2

Kolmapäev 14.30-16.00

K239

Robootika

Tutvumine programmeerimise alg-tõdedega, Lego robotite kokku-panemine.

I rühm alustab septembris.

II rühm alustab 23. jaanuaril

4.-5. klassid

Marge Kalapüüdja

Teisipäev

14.00-15.30

K239

Puutööring

Õpilaste loovuse, fantaasiaküllase kavandamise, kujundamis- ja meisterdamisoskuse arendamine, et kujundada osalejates valmisolek tulla toime tehnoloogiliste toimingutega.

4.-6. klassid

Tavo Kekki

Teisipäev

14:55- 15:40

Õ121

Keemiaring

Keemiaringis tekitatakse õpilastes huvi looduse ja loodusteaduste vastu praktiliste tööde kaudu. Õpilased teevad ise katseid ning koos õpetajaga analüüsitakse toimuvat.

 

8. klassid

Maarika Avloi

Teisipäev 15.00-15.45

Õ409

Keemiaring

Keemiaringis tekitatakse õpilastes huvi looduse ja loodusteaduste vastu praktiliste tööde kaudu. Õpilased teevad ise katseid ning koos õpetajaga analüüsitakse toimuvat.

 

9. klassid

Maarika Avloi

Esmaspäev 15.00-15.45

Õ409

Looduse ring: Taimetarkus

Avastatakse looduse maailma. Põhiliselt tegeletakse akvaariumi elustiku ning erinevate taimede kasvatamisega.

6.-9. klassid

Riina Muug

Esmaspäev 14.00-14.45

Õ314

Tehnoloogiaring

Tehnoloogiaringis õpitakse käsitsema erinevaid tööriistu ning valmistatakse erinevaid praktilisi esemeid, mille teema ja disain on enamasti õpilaste poolt välja mõeldud. Valmistatakse ka erinevaid koolile vajalikke meeneid jms

7.-9. klassid

Timo Nikitin

Teisipäev 14.00-15.30

Õ121

Ühtlusõpe matemaatikas

Antud ring on mõeldud eelkõige neile, kellel on suuri raskusi matemaatikaga. Ringitunnis ei lahendata ülesandeid, mida ainetunnis tehakse, vaid läheneme ainele süvendatult, et õpilane saaks kõigepealt aru, millega tegu, miks me üldse ülesandeid lahendame jne.

 

6.-9. klassid

Gerly Leibenau

Kolmapäev 14.55-15.40

Õ312

Pranglimine

Pranglimise ringis arendatakse arvutamisoskust, loogilist mõtlemist, reaktsioonikiirust, süvenemisoskust, töötahet. Planeeritakse osalemist konkurssidel, võistlustel jms.

6.-9. klassid

Gerly Leibenau

Kolmapäev 14.00-14.45

Õ315

Koolileht III kooliastmele

 

6.-9. klassid

Ida Isabel Kert

Teisipäev 13.05-14.45 

Neljapäev

14.00-14.45

K235

Lõiminguring

Tegeleme erinevate kultuuride-vaheliste suhete projektidega, jätkub koostöö vene koolidega, võtame käsile ka mõned Erasmuse projektid Euroopas. Läbi tegutsemise leiame ühise keele!

6.-12. klassid

Eva Viidemann

Kristi Vimberg

 

 

Ajalooring

Ajaloohuvilistele olümpiaadilistele ja niisama huvilistele ning põhikooli eksamitegijatele süvendatud teadmiste saamiseks.

 

6.-9. klassid

Kristi Mänd

   Teisipäev

14.00-14.45

 

K325A

UNESCO ja maailmahariduse ring

Saame teada, mis on maailmaharidus; Teeme koostööd MTÜ Mondoga;

Aitame organiseerida erinevaid üritusi, nagu Rae valla haridus-konverents, heategevuslikud üritused sõpruskoolide toetuseks jne.;

Osaleme Mondo, Euroopa Maja jt. organisatsioonide korraldatud õpilasüritustel (ÜRO simulatsioon, Mudel-Euroopa simulatsioon);

Esindame Jüri Gümnaasiumi õpilasvõistlustel.

9.-12. klassid

Kristi Mänd

Kolmapäev 14.45-15.30

K325A

Matemaatikaring

Teaduskooli õpilaste juhendamine ja ettevalmistus matemaatika olümpiaadiks.

Gümnaasium

Anneli Kontson

Teisipäev

14.35

G302

 Vene keele ring

Kõigile vene keele huvilistele,  olümpiaadiks ja keeleeksamiks  valmistumine. Õppija tunneb vajadust ja julgust võõrkeeles rääkida; oskab keelt piisavalt, et suurema pingutuseta tulla toime igapäevasuhtluses; õppijad valmistuvad osalemiseks konkurssidel, ainevõistlustel ja olümpiaadidel. Ringi tundides kasutatakse erinevaid rollimänge ja situatsioonide läbi mängimist, mille läbiviimisel ei pöörata olulist tähelepanu grammatikale, lugemisele ega kirjutamisele.

Gümnaasium Rea Meybaum

Reede 7.45-8.30

G221

HUVIRINGID

Kooliteater Vaba Valik

Jüri kooliteater Vaba Valik sündis 1991. aastal. Nagu nimigi ütleb, on igal ühel vabadus meiega liituda ja laval imesid korda saata. Need teatrimaailma imed sünnivad nii, et saadakse kord nädalas kokku, tehakse tööd oma hääle, keha ja mõttemaailmaga… Ja nagu muuseas valmib ka kevadeks üks lavaküps etendus. Kooliteatrite festivalid, teatrilaagrid ja muu põnev käib kooliteatrieluga alati kaasas.

5.-8.klassid

Ingrid Mikk

Esmaspäev

15.00-17.00

Aula

9.-12.klassid

Esmaspäev

17.00-19.00

TORE ring

TORE on noorteühendus, mis koostöös koolidega on oma eesmärgiks võtnud arendada õpilaste sotsiaalseid oskusi, levitada sallivat õpihimulist ja toetavat hoiakut ning toetada õpilastevahelist ja õpilase-täiskasvanu vahelist koostööd. Jüri Gümnaasiumis oodatakse TORE-ga liituma endisi tugiõpilasi ja teisi aktiivseid vastutustundlikke õpilasi, kes tahavad anda oma panuse kooli keskkonna sõbralikumaks muutmisel.

4.-9. klassid

Erika Piirmets

Neljapäev

14.00-14.45

Kooli muuseum

Muusika

Mudilaskoori ettevalmistuskoor

Harjutuskoor, kuhu on oodatud kõik 1. klasside ja 2. klasside tüdrukud. Hääle arendamine lähtudes õpilase individuaalsetest võimetest. Kooris laulmise õppimine. Heade tulemuste puhul võimalus liituda kontsertkooriga (2-häälne mudilaskoor 2.-4. klass).
Eelduseks on soov laulda ja osaleda meeskonnatöös. Laulurõõmu jagame kooli aktustel, kontsertidel, jõulu-kontsertidel Jüri kirikus, Rae valla laulu-ja tantsupidudel „Jüri klunker“ ja maakonna üritustel.

Suurim üritus õppeaastal Harjumaa Laulu- ja Tantsupidu.

1.-2.klassid

Rutt Ridbeck
 

Esmaspäev 13.05-13.50

Teisipäev

13.05-13.50

A154

Mudilaskoor

Kahehäälne mudilaskoor.

Laste musikaalsuse, rütmitunnetuse arendamine ja muusikaarmastuse kasvatamine. Mitmehäälse laulmise arendamine ja intonatsioonilise puhtuse saavutamine.
Eelduseks on soov laulda ja osaleda meeskonnatöös ning hea viisipidamine. Laulurõõmu jagame kooli aktustel, kontsertidel, jõulukontsertidel Jüri kirikus, Rae valla laulu-ja tantsupidudel „Jüri klunker“ ja maakonna üritustel.
Õppeaasta suurimaks eesmärgiks Harjumaa Laulu- ja Tantsupeol osalemine.

2.-4.klass

Hille Savi

Esmaspäev 13.05-13.50

Kolmapäev

13.05-13.50

A163

Poistekoori ettevalmistuskoor

Harjutuskoor, kuhu on oodatud kõik 1.-2. klasside poisid.

Arendab musikaalsust ja lauluhäält, lähtudes õpilase individuaalsetest võimetest. Kooris laulmise õppimine. Esinetakse paar korda õppeaastas. Suurepäraste tulemuste puhul võimalus liituda kontsertkooriga. Õppeaasta eesmärgks on osaleda kooli üritustel, Rae valla laulu- ja tantsupeol Klunker ja väga heade tulemuste puhul Harjumaa laulu- ja tantsupeol Viimsis.

1.-2.klass

Pille Pedak

Esmaspäev 13.05-13.50

Kolmapäev

13.05-13.50

A152

Poistekoor

Eesti Meestelaulu Seltsi kuuluv kahehäälne I kategooria kontsertkoor.

Arendab musikaalsust ja rütmitunnetust. Laiendab hääleulatust. Esinetakse koorivormis. Õppeaastas osaletakse 1-2 laulu- ja spordilaagris. Eelduseks on viisipidamine, soov laulda ja osaleda meeskonnatöös. Õppeaasta eesmärgiks on osaleda kooli üritustel ja kontserditel, jõulukontserditel Jüri kirikus, EV100 pühendatud kontserdil Rae kultuurikeskuses, Rae valla laulu- ja tantsupeol Klunker, Harjumaa laulu- ja tantsupeol Viimsis ja Meestelaulu päeval Kuressaares.

2.-7. klassid

Pille Pedak

Esmaspäev

14.00-14.45

Kolmapäev

14.00-14.45

A152

Lastekoor

Jüri Gümnaasiumi lastekoori on oodatud õpilased, kel on  hea muusikaline kuulmine, peavad hästi viisi, laulavad õige intonatsiooniga, on kohusetundlikud. Selle õppeaasta sihtideks on esinemised kooli sündmustel, Rae valla laulu- ja tantsupeol Klunker ning maakondlikul laulu- ja tantsupeol Viimsis.

5.-9. klassid

Hairi Laurand

Teisipäev

14.00-15.30

Kolmapäev

14.00-15.30

K233

Ansamblid

Õpilase vokaalsete ja instrumentaalsete võimete arendamine lähtudes individuaalsetest võimetest. Erinevates pillikooslustes musitseerimine.

Eelduseks on suurepärane viisipidamine ja soov esineda. Kasuks tuleb kooris laulmine.

 

1.-3. klassid

Pille Pedak

 

Neljapäev

13.05-13.50

A152

4.-5. klassid

Neljapäev

14.00-14.45

1.-3. klassid

Rutt Ridbeck

 

 

A154

2.-6. klassid

Rutt Ridbeck

Kolmapäev

17.15-18.00

Reede

17.15-18.00

 

A154

1.-3. klassid

 

Hille Savi

Neljapäev 13.05-13.50

A163

2.-5. klassid

Teisipäev 14.00-14.55

6.-9. klassid

Hairi Laurand

Reede

14.00-15.30

K233

Rahvatants

 

 

 

 

1. klasside rahvatants

Oodatud kõik 1.klasside rahvatantsuhuvilised poisid ja tüdrukud, kes tunnevad rõõmu muusika rütmis liikumisest ja tahavad teha tutvust eesti rahvakultuuriga. Selle õppeaasta suurimateks eesmärkideks on osalemine Rae valla tantsu- ja laulupeol Klunker (26.mail 2018), samuti Harjumaa laulu-ja tantsupeol (2. juunil 2018 Viimsis) ning esinemised kooli sündmustel.

1.a klass

(klassipõhine)

 

Linda Pihu

 

Teisipäev

8.05-8.50

Neljapäev

8.05-8.50

H133

1. klassid

Anett Pindre

Teisipäev 13.05-13.50

 

Aula

Neljapäev 13.05-13.50

H133

2.klasside rahvatants

Oodatud kõik 2.klasside rahvatantsuhuvilised poisid ja tüdrukud, kes tunnevad rõõmu muusika rütmis liikumisest ja tahavad teha tutvust eesti rahvakultuuriga. Selle õppeaasta suurimateks eesmärkideks on osalemine Rae valla tantsu- ja laulupeol Klunker (26.mail 2018), samuti Harjumaa laulu-ja tantsupeol (2. juunil 2018 Viimsis) ning esinemised kooli sündmustel.

2.klassid

Helen Lagle

Teisipäev

13.05-13.50

 

S328

Reede

13.05-13.50

Aula

3.klasside rahvatants

Oodatud kõik 3.klasside rahvatantsuhuvilised poisid ja tüdrukud, kes tunnevad rõõmu muusika rütmis liikumisest ja tahavad teha tutvust eesti rahvakultuuriga. Selle õppeaasta suurimateks eesmärkideks on osalemine Rae valla tantsu- ja laulupeol Klunker (26.mail 2018), samuti Harjumaa laulu-ja tantsupeol (2. juunil 2018 Viimsis) ning esinemised kooli sündmustel.

3. klasside

(valikrühm)

Linda Pihu

 

Teisipäev 13.05-13.50

H133

 

Helen Lagle

Neljapäev

13.05-13.50

Aula

4.-5. klasside rahvatants

Oodatud kõik 4.-5. klasside rahvatantsuhuvilised poisid ja tüdrukud, kes tunnevad rõõmu muusika rütmis liikumisest ja tahavad teha tutvust eesti rahvakultuuriga. Selle õppeaasta suurimateks eesmärkideks on osalemine Rae valla tantsu- ja laulupeol Klunker (26.mail 2018), samuti Harjumaa laulu-ja tantsupeol (2. juunil 2018 Viimsis) ning esinemised kooli sündmustel.

4.a klass

(klassipõhine)

Linda Pihu

Esmaspäev

13.05-13.50

 

H133

Reede

13.05-13.50

Aula

4.-5.klassid

Helen Lagle

Kolmapäev

14.00-14.45

Aula

6.-7. klasside tantsurühm

Oodatud kõik rahvatantsuhuvilised poisid ja tüdrukud, kes tunnevad rõõmu muusika rütmis liikumisest ja tahavad teha tutvust eesti rahvakultuuriga. Selle õppeaasta suurimateks eesmärkideks on osalemine Rae valla tantsu- ja laulupeol Klunker (26.mail 2018), samuti Harjumaa laulu-ja tantsupeol (2. juunil 2018 Viimsis) ning esinemised kooli sündmustel.

6.-7. klassid

Helen Lagle

Neljapäev

14.00-15.30

Aula

8.-9.klasside tantsurühm

Oodatud kõik rahvatantsuhuvilised poisid ja tüdrukud, kes tunnevad rõõmu muusika rütmis liikumisest ja tahavad teha tutvust eesti rahvakultuuriga. Selle õppeaasta suurimateks eesmärkideks on osalemine Rae valla tantsu- ja laulupeol Klunker (26.mail 2018), samuti Harjumaa laulu-ja tantsupeol (2. juunil 2018 Viimsis) ning esinemised kooli sündmustel.

8.-9. klassid

 

Liina Roop

 

Esmaspäev

15.00-15.45

 

Gümn.

audit.

Teisipäev 15.00-15.45

Aula

Gümnaasiumi Noorterühm

Oodatud kõik rahvatantsuhuvilised poisid ja tüdrukud, kes tunnevad rõõmu muusika rütmis liikumisest ja tahavad teha tutvust eesti rahvakultuuriga. Selle õppeaasta suurimateks eesmärkideks on osalemine Rae valla tantsu- ja laulupeol Klunker (26.mail 2018), samuti Harjumaa laulu-ja tantsupeol (2. juunil 2018 Viimsis) ning esinemised kooli sündmustel.

Gümnaasium

Liina Roop

Kolmapäev 16.00–17.30

Aula

Sport

 

 

 

 

Ujumine

Ujumisoskuse parandamise ja lihvimise kursus, mille peaeesmärgiks on abistada neid ,kelle varasem ujumisoskus on keskmisest tasemest madalam ja toetada klassis ühtsema ujumisoskuse taseme tekkimist

3. klassid

Kelli Vechterstein

Esmaspäev 

13.05-13.50

Ujula

Ujumine

Ujumisoskuse parandamise ja lihvimise kursus, mille peaeesmärgiks on abistada neid, kelle varasem ujumisoskus on keskmisest tasemest madalam ja toetada klassis ühtsema ujumisoskuse taseme tekkimist.

3. klassid

Kelli Vechterstein

Teisipäev

13.05-13.50

Ujula

Võistlusteks ettevalmistamine

Kooli võistkondade ettevalmistamine rahvastepalli, vigurteatevõistluste ja teiste spordialade jaoks. Võistkondade moodustamine ja pallimängude võistkondade kokkumängu harjutamine 

1.-5. klassid Sirli Kants Teisipäev 14.00-14.45 Võimla

Spordikroonika

Kooli spordikroonika koostamine ja spordisündmuste süstematiseerimine

  Kelli Vechterstein Teisipäev 14.00-14.45 Võimla

Füsioteraapia

Õpilase kehalise arengu toetamine või traumajärgne taastumine. Lisainfo ja kokkulepped tugikeskuse juhatajaga (tugikeskusejuhataja@jyri.edu.ee)

1.-12. klassid Margit Juudas

Esmaspäev 17.00-19.15

Kolmapäev 16.00-17.30

Spordikeskus, staadion